#Business

Share

เนื้อหา

  1. การประเมินผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ
  2. การบริหารจัดการสภาพคล่อง/เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ
  3. การวางแผน/เตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งเงินทุน

เหมาะสำหรับ

Basic
ผู้ประกอบการ SME ธุรกิจที่ค้าขายออนไลน์ตั้งแต่ 1-3 ปี และต้องการเรียนรู้เรื่องการจัดการทางการเงินส่วนตัวและการเงินจากการทำธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อทำให้ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิทยากร

คุณกนกพร ทองเครือ
Senior Customer Advisory and Development Specialist

คุณจุฑากาญจน์ แก้วตาทิพย์
Senior Customer Advisory and Development Specialist

คุณพธพร รัตนสิโรจน์กุล
Customer Advisory and Development Specialist
ธนาคารกสิกรไทย