Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ธนาคารแห่งความยั่งยืน

ธนาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจโดยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาเป็นหลักการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงธุรกิจที่สามารถอำนวยประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันนำไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ

 

 

ดัชนีแห่งความยั่งยืน DowJones Sustainability indices (DJSI) 2562

 
 

ดัชนี FTSE4Good
Emerging Index 2562

 
 

ธนาคารได้รับการประเมินผล
ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจากดัชนีชี้วัด
ด้านความยั่งยืน CDP 2561 ในระดับ B (Management Level)

 
 

Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2562

 
 

รางวัล Sustainability Award ประเภท Bronze Class ในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร 2562


 

หุ้นยั่งยืน 2561

 
 

รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านความยั่งยืนดีเด่น 2561


 

ใบรับรอง ESG 100 Certificate 2562

 
 

รางวัลรายงานความยั่งยืน
ปี 2561 ระดับยอดเยี่ยม

 
 

การรับรองการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเท่ากับศูนย์ 2562

 
 
 

ปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในดีเอ็นเอของ​พนักงานทุกคน

 

ธนาคารได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี FTSE4Good Emerging Index  สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล


 
 
 

รากฐานแห่งก​ารพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรีน  ดีเอ็นเอ   คือ   ​ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยใช้แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ​มาเป็นรากฐานของวัฒนธรรม​องค์กร     เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง     ​สร้างอัตลักษณ์การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติสืบไป

 

เศรษฐกิจ

 

สังคม

 

สิ่งแวดล้อม​

ข่าวสารและกิจกรรม

 
 
 

มูลนิธิกสิกรไทย

บริการทุกระดับประทับใจ