ปิ๊บทำบุญ บริจาคผ่าน QR e-Donation

ปิ๊บอิ่มบุญทั้งผู้ให้และผู้รับ

ยิงปิ๊บ e-Donation ทำบุญง่ายๆ ลดหย่อนภาษีได้ไม่ต้องขอใบอนุโมทนาบัตร

หน่วยบริจาคสุขใจ

(ขารับ-โปรโมชันมอบให้หน่วยรับบริจาค)
รับบริจาคเงินผ่าน QR e-Donation ที่เปิดใช้บริการผ่านธนาคารกสิกรไทย
ด้วยยอดเงินบริจาคตั้งแต่ 99 บาท ต่อรายการขึ้นไป
กสิกรไทยจะสมทบเงินบริจาคให้หน่วยรับบริจาคนั้น เพิ่มอีก 9 บาท ต่อรายการ

Mobile Banking ธนาคารไหนๆ ก็มาปิ๊บบริจาคเงินกับหน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการได้

*หน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการ : หน่วยรับบริจาคที่สมัครบริการ e-Donation กับกสิกรไทยเป็นครั้งแรกภายในปี พ.ศ. 2564

ผู้บริจาคอิ่มบุญ (ขออภัยจำนวนสิทธิ์เต็มแล้ว)

(ขาจ่าย-โปรโมชันมอบให้ผู้บริจาคผ่าน K PLUS )
ปิ๊บบริจาค e-Donation ผ่าน K PLUS ด้วยยอดเงินบริจาคตั้งแต่ 99 บาท ต่อรายการ ขึ้นไป
รับคะแนนสะสม K Point 50 คะแนน

*เฉพาะรายการบริจาคเงิน 20,000 รายการแรก, จำกัด 1 ท่านรับ คะแนนสะสม K Point ไม่เกิน 500 คะแนน
ต่อเดือน,จำกัด คะแนนสะสม K Point 1,000,000 คะแนน ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ

หมายเหตุ ธนาคารกสิกรไทยร่วมสบทบเงินบริจาค 30,000 รายการแรก ตลอดโครงการ

รายชื่อหน่วยรับบริจาค e-Donation

เลือกจังหวัด

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดโพธิสมภรณ์


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดอุดมธัญญา-บำรุงศาสนสถาน


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดหงษ์ทอง บูรณปฏิสังขรณ์วัด


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดสองพี่น้อง


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

สถาบันวิทยาสิริเมธี


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดอุปนันทาราม


วัดราชบุรณราชวรวิหาร


มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี วิ่งการกุศล วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อาหารกลางวัน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ทุนการศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อุปกรณ์การศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ตำราเรียน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส


วัดมงคลรัตนาราม เพื่อสร้างอุโบสถ


วัดมงคลรัตนาราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์


วัดจันทร์นอก


วัดหทัยนเรศวร์


สหทัยมูลนิธิ


วัดประดู่ในทรงธรรม


วัดสารอด


มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดสุทธาราม


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย


มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์


วัดวิมลภาวนาราม


โรงเรียนปัญญาวุฒิกร


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา


วัดท่าอิฐ


มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา


คริสตจักรห้วยเอียน-สงเคราะห์ผู้ยากไร้


คริสตจักรห้วยเอียน-สนับสนุนทุนการศึกษาเด็ก


คริสตจักรห้วยเอียน-ปรับปรุงอาคาร สถานที่


วัดสวนสันติธรรม สร้างอุโบสถ


วัดสวนสันติธรรม บำรุงวัดสวนสันติธรรม


มูลนิธิ รักษ์ไทย(2)


วัดพุทธบูชา-เพื่อค่าไฟฟ้า-น้ำประปา


วัดพุทธบูชา-เพื่่อบำรุงวัด


วัดพุทธบูชา-เพื่อบำรุงการศึกษาพระ-เณร


วัดพุทธบูชา-เพื่อสร้างศาลาเพิ่มบารมี


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมโบสถ์


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมเจดีย์


วัดพุทธบูชา-เพื่อกองทุนสงฆ์อาพาธ


วัดพุทธบูชา-เพื่อชำระหนี้สงฆ์


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมเมรุเผาศพ


วัดบพิตรพิมุข


วัดภาวนาราม


โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา


วัดไตรมิตรวราราม


วัดโพธิ์เผือก


คริสตจักร สานสัมพันธ์พระราม 2


คริสตจักรสวนหลวง-เพื่อใช้ในศาสนกิจของคริสตจักร


วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร


วัดใหม่บางปลากด


คริสตจักร ทรงสถิต


วัดจำปา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อทุนการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อผ้าป่าการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียน


วัดจำปา เพื่อหล่อพระบรมรูป ร.3


วัดหัวกระบือ


วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา)


วัดป่าแพ่ง


วัดเทพพล เพื่อทุนเด็กประถม


วัดเทพพล เพื่อคนชรา และเด็กกำพร้า


วัดเทพพล เพื่อทำบุญทุกอย่าง


สถาบันวิทยาสิริเมธี


วัดศาลาแดง


วัดคลองสวน


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมผู้ยากไร้)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมพระราชทาน)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สนับสนุนทุนการศึกษา)


วัดเลา


มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก


วัดปากน้ำฝั่งเหนือ


วัดบัวผัน


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โครงการหนังสือสัจธรรม


วัดอุดมรังสี


วัดอินทาราม


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลสุขภาพผู้พิการ มูลนิธิช่วยคนตาบอด


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิจัย


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วยAIS(โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง)


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการปรับปรุงอาคารจุลินทร์ ล่ำซำ


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์(Covid 19)


คริสตจักรใจผูกพัน


คริสตจักรใจสมาน เพชรเกษม 11


วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม


วัดไผ่ล้อม


วัดโพธิ์ทองบน


วัดสพานสูง


วัดเกาะพญาเจ่ง


วัดโพธิ์บ้านอ้อย


วัดเทพสรธรรมาราม


โรงเรียนสาธิต ปทุม


วัดเกาะเกรียง


วัดบางหัวเสือ


วัดบางหญ้าแพรก


วัดทุ่งครุ


วัดไผ่เลี้ยง


มูลนิธิพุทธรักษา


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อช่วยเหลือจัดศพผู้ยากไร้


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อบูรณะพระอาราม


วัดสองพี่น้อง


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถวายสินลด


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถวายพิเศษ


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โครงการต่างๆ ของคริสตจักร


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โครงการสร้างครอบครัวเข็มแข็ง (BSF)


วัดหงษ์ทอง บูรณปฏิสังขรณ์วัด


บ้านทุ่ง


วัดราษฎร์ประคองธรรม-บูรณะวัด


วัดราษฎร์ประคองธรรม-ค่าน้ำ-ค่าไฟ


วัดราษฎร์ประคองธรรม-สร้างเมรุเผาศพ


วัดราษฎร์ประคองธรรม-สู้ภัยโควิด-19


วัดราษฎร์ประคองธรรม-โครงการบ้านหลังสุดท้ายช่วยเหลือผู้ยากไร้-ไร้ญาติ


โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย


วัดอุดมธัญญา-บำรุงศาสนสถาน


วัดโพธิสมภรณ์


มูลนิธิไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อการกุศล


วัดฝาง


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ


วัดคลองมอญ


มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ


วัดบางม่วง


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร  / เพื่อเงินถวายทรัพย์ TITHE & OFFERING


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร/เพื่อพันธกิจ MISSION & VISION


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร  / เพื่อสถานที่ BUILDING OFFERING


วัดบางกระสอบ


วัดป่าธรรมธาราภิรมย์


วัดทุ่งลานนา เพื่อบูรณะพัฒนา


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล


วัดทองนพคุณ / บูรณะอุโบสถ


วัดทองนพคุณ / เทศน์มหาชาติ


วัดทองนพคุณ / บวชสามเณรภาคฤดูร้อน


วัดทองนพคุณ / ค่าน้ำค่าไฟ


วัดทองนพคุณ / กฐินพระราชทาน


วัดทองนพคุณ / ทำบุญขึ้นปีใหม่


วัดทองนพคุณ / ภัตตาหารพระสงฆ์สามเณรอาพาธ


วัดทองนพคุณ / เพื่อพิพิธภัณฑ์


วัดนางนอง/บูรณะพระวิหาร วัดนางนอง


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดราชบุรณราชวรวิหาร


มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน


โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส


วัดจันทร์นอก


สหทัยมูลนิธิ


วัดประดู่ในทรงธรรม


วัดสารอด


วัดสุทธาราม


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย


มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์


โรงเรียนปัญญาวุฒิกร


มูลนิธิ รักษ์ไทย(2)


วัดพุทธบูชา-เพื่อค่าไฟฟ้า-น้ำประปา


วัดพุทธบูชา-เพื่่อบำรุงวัด


วัดพุทธบูชา-เพื่อบำรุงการศึกษาพระ-เณร


วัดพุทธบูชา-เพื่อสร้างศาลาเพิ่มบารมี


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมโบสถ์


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมเจดีย์


วัดพุทธบูชา-เพื่อกองทุนสงฆ์อาพาธ


วัดพุทธบูชา-เพื่อชำระหนี้สงฆ์


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมเมรุเผาศพ


วัดบพิตรพิมุข


คริสตจักร สานสัมพันธ์พระราม 2


คริสตจักรสวนหลวง-เพื่อใช้ในศาสนกิจของคริสตจักร


คริสตจักร ทรงสถิต


วัดจำปา เพื่อหล่อพระบรมรูป ร.3


วัดหัวกระบือ


วัดเทพพล เพื่อทุนเด็กประถม


วัดเทพพล เพื่อคนชรา และเด็กกำพร้า


วัดเทพพล เพื่อทำบุญทุกอย่าง


วัดศาลาแดง


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมผู้ยากไร้)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมพระราชทาน)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สนับสนุนทุนการศึกษา)


วัดเลา


มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก


วัดปากน้ำฝั่งเหนือ


วัดบัวผัน


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โครงการหนังสือสัจธรรม


วัดอุดมรังสี


วัดอินทาราม


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลสุขภาพผู้พิการ มูลนิธิช่วยคนตาบอด


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิจัย


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วยAIS(โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง)


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการปรับปรุงอาคารจุลินทร์ ล่ำซำ


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์(Covid 19)


คริสตจักรใจผูกพัน


คริสตจักรใจสมาน เพชรเกษม 11


วัดทุ่งครุ


วัดไผ่เลี้ยง


มูลนิธิพุทธรักษา


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อช่วยเหลือจัดศพผู้ยากไร้


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อบูรณะพระอาราม


วัดบ้านทุ่ง


มูลนิธิไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อการกุศล


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ


มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร  / เพื่อเงินถวายทรัพย์ TITHE & OFFERING


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร/เพื่อพันธกิจ MISSION & VISION


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร  / เพื่อสถานที่ BUILDING OFFERING


วัดบางกระสอบ


วัดทุ่งลานนา เพื่อบูรณะพัฒนา


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล


วัดทองนพคุณ / บูรณะอุโบสถ


วัดทองนพคุณ / เทศน์มหาชาติ


วัดทองนพคุณ / บวชสามเณรภาคฤดูร้อน


วัดทองนพคุณ / ค่าน้ำค่าไฟ


วัดทองนพคุณ / กฐินพระราชทาน


วัดทองนพคุณ / ทำบุญขึ้นปีใหม่


วัดทองนพคุณ / ภัตตาหารพระสงฆ์สามเณรอาพาธ


วัดทองนพคุณ / เพื่อพิพิธภัณฑ์


วัดนางนอง/บูรณะพระวิหาร วัดนางนอง


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดอุปนันทาราม

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี วิ่งการกุศล วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อาหารกลางวัน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ทุนการศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อุปกรณ์การศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ตำราเรียน วิสุทธิกษัตรี


วัดภาวนาราม


วัดไตรมิตรวราราม


วัดใหม่บางปลากด


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อทุนการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อผ้าป่าการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียน


วัดคลองสวน


วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม


วัดบางหัวเสือ


วัดบางหญ้าแพรก


วัดคลองมอญ


กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดจำปา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด


วัดอุปนันทาราม


วัดราชบุรณราชวรวิหาร


มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี วิ่งการกุศล วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อาหารกลางวัน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ทุนการศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อุปกรณ์การศึกษา วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ตำราเรียน วิสุทธิกษัตรี


โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส


วัดมงคลรัตนาราม เพื่อสร้างอุโบสถ


วัดมงคลรัตนาราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์


วัดจันทร์นอก


วัดหทัยนเรศวร์


สหทัยมูลนิธิ


วัดประดู่ในทรงธรรม


วัดสารอด


มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดสุทธาราม


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย


มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์


วัดวิมลภาวนาราม


โรงเรียนปัญญาวุฒิกร


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา


วัดท่าอิฐ


มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา


คริสตจักรห้วยเอียน-สงเคราะห์ผู้ยากไร้


คริสตจักรห้วยเอียน-สนับสนุนทุนการศึกษาเด็ก


คริสตจักรห้วยเอียน-ปรับปรุงอาคาร สถานที่


วัดสวนสันติธรรม สร้างอุโบสถ


วัดสวนสันติธรรม บำรุงวัดสวนสันติธรรม


มูลนิธิ รักษ์ไทย(2)


วัดพุทธบูชา-เพื่อค่าไฟฟ้า-น้ำประปา


วัดพุทธบูชา-เพื่่อบำรุงวัด


วัดพุทธบูชา-เพื่อบำรุงการศึกษาพระ-เณร


วัดพุทธบูชา-เพื่อสร้างศาลาเพิ่มบารมี


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมโบสถ์


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมเจดีย์


วัดพุทธบูชา-เพื่อกองทุนสงฆ์อาพาธ


วัดพุทธบูชา-เพื่อชำระหนี้สงฆ์


วัดพุทธบูชา-เพื่อซ่อมแซมเมรุเผาศพ


วัดบพิตรพิมุข


วัดภาวนาราม


โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา


วัดไตรมิตรวราราม


วัดโพธิ์เผือก


คริสตจักร สานสัมพันธ์พระราม 2


คริสตจักรสวนหลวง-เพื่อใช้ในศาสนกิจของคริสตจักร


วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร


วัดใหม่บางปลากด


คริสตจักร ทรงสถิต


วัดจำปา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อทุนการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อผ้าป่าการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา


โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียน


วัดจำปา เพื่อหล่อพระบรมรูป ร.3


วัดหัวกระบือ


วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา)


วัดป่าแพ่ง


วัดเทพพล เพื่อทุนเด็กประถม


วัดเทพพล เพื่อคนชรา และเด็กกำพร้า


วัดเทพพล เพื่อทำบุญทุกอย่าง


สถาบันวิทยาสิริเมธี


วัดศาลาแดง


วัดคลองสวน


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมผู้ยากไร้)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ด)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการทันตกรรมพระราชทาน)


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สนับสนุนทุนการศึกษา)


วัดเลา


มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก


วัดปากน้ำฝั่งเหนือ


วัดบัวผัน


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โครงการหนังสือสัจธรรม


วัดอุดมรังสี


วัดอินทาราม


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลสุขภาพผู้พิการ มูลนิธิช่วยคนตาบอด


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิจัย


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนผู้ป่วยAIS(โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง)


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการปรับปรุงอาคารจุลินทร์ ล่ำซำ


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา กองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์(Covid 19)


คริสตจักรใจผูกพัน


คริสตจักรใจสมาน เพชรเกษม 11


วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม


วัดไผ่ล้อม


วัดโพธิ์ทองบน


วัดสพานสูง


วัดเกาะพญาเจ่ง


วัดโพธิ์บ้านอ้อย


วัดเทพสรธรรมาราม


โรงเรียนสาธิต ปทุม


วัดเกาะเกรียง


วัดบางหัวเสือ


วัดบางหญ้าแพรก


วัดทุ่งครุ


วัดไผ่เลี้ยง


มูลนิธิพุทธรักษา


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อช่วยเหลือจัดศพผู้ยากไร้


วัดหนังราชวรวิหาร เพื่อบูรณะพระอาราม


วัดสองพี่น้อง


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถวายสินลด


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ ถวายพิเศษ


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โครงการต่างๆ ของคริสตจักร


คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ โครงการสร้างครอบครัวเข็มแข็ง (BSF)


วัดหงษ์ทอง บูรณปฏิสังขรณ์วัด


วัดบ้านทุ่ง


วัดราษฎร์ประคองธรรม-บูรณะวัด


วัดราษฎร์ประคองธรรม-ค่าน้ำ-ค่าไฟ


วัดราษฎร์ประคองธรรม-สร้างเมรุเผาศพ


วัดราษฎร์ประคองธรรม-สู้ภัยโควิด-19


วัดราษฎร์ประคองธรรม-โครงการบ้านหลังสุดท้ายช่วยเหลือผู้ยากไร้-ไร้ญาติ


โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย


วัดอุดมธัญญา-บำรุงศาสนสถาน


วัดโพธิสมภรณ์


มูลนิธิไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อการกุศล


วัดฝาง


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ


วัดคลองมอญ


มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย


มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรฯ


วัดบางม่วง


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร  / เพื่อเงินถวายทรัพย์ TITHE & OFFERING


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร / เพื่อพันธกิจ MISSION & VISION


คริสตจักร นิวมา กรุงเทพมหานคร / เพื่อสถานที่ BUILDING OFFERING


วัดบางกระสอบ


วัดป่าธรรมธาราภิรมย์


วัดทุ่งลานนา เพื่อบูรณะพัฒนา


คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล


วัดทองนพคุณ / บูรณะอุโบสถ


วัดทองนพคุณ / เทศน์มหาชาติ


วัดทองนพคุณ / บวชสามเณรภาคฤดูร้อน


วัดทองนพคุณ / ค่าน้ำค่าไฟ


วัดทองนพคุณ / กฐินพระราชทาน


วัดทองนพคุณ / ทำบุญขึ้นปีใหม่


วัดทองนพคุณ / ภัตตาหารพระสงฆ์สามเณรอาพาธ


วัดทองนพคุณ / เพื่อพิพิธภัณฑ์


วัดนางนอง/บูรณะพระวิหาร วัดนางนอง


รายละเอียดเงื่อนไขแคมเปญ

1. โปรโมชั่นมอบให้หน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“กสิกรไทย”) จะสมทบเงินบริจาคจำนวน 9 บาท ต่อรายการ เฉพาะรายการที่มียอดเงินบริจาคตั้งแต่ 99 บาท ต่อรายการ ขึ้นไป ผ่านบริการ QR Payment e-Donation ที่เปิดบริการผ่านธนาคารกสิกรไทย ให้กับหน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการ
 • “หน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการ” หมายถึง หน่วยรับบริจาคที่สมัครบริการ e-Donation กับกสิกรไทยเป็นครั้งแรกภายในปี พ.ศ. 2564
 • นับสิทธิเฉพาะรายการบริจาคตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 • กสิกรไทยจะสมทบเงินบริจาคให้กับทางหน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการ ที่กสิกรไทยได้ตรวจสอบแล้วว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กสิกรไทยกำหนดดังกล่าว โดยกสิกรไทยจะบริจาคเงินสมทบดังกล่าวภายใน 45 วัน ภายหลังพ้นระยะเวลาของแคมเปญ โดยกสิกรไทยจะโอนเงินบริจาคสมทบดังกล่าวเข้าบัญชีที่เปิด e-Donation ของหน่วยรับบริจาคนั้นกับธนาคารกสิกรไทย
 • กรณีกสิกรไทยโอนเงินบริจากสมทบดังกล่าวเข้าบัญชีของหน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการไม่ได้ กสิกรไทยสงวนสิทธิโอนเงินบริจาคสมทบให้กับหน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการอื่น ตามที่กสิกรไทยพิจารณาเห็นสมควร
 • เงินบริจาคสมทบไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นใด้
 • กสิกรไทยสงวนสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแคมเปญตามที่กสิกรไทยพิจารณาเห็นสมควร
 • รายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่กสิกรไทยกำหนด หากมีข้อพิพาทใดๆ ในการชี้ขาดข้อพิพาทนั้นถือคำตัดสินของกสิกรไทยเป็นที่สิ้นสุด

2. โปรโมชั่นมอบให้ผู้บริจาคผ่าน K PLUS

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“กสิกรไทย”) จะโอนคะแนนสะสม K Point ในรายการที่มียอดเงินบริจาคตั้งแต่ 99 บาท ต่อรายการขึ้นไป ผ่านบริการ K PLUS ของกสิกรไทย ที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่กสิกรไทยได้ทำการสรุปรายการทุกสิ้น (“วันทำการ” หมายถึงวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์)
 • จำกัดสิทธิ์เฉพาะรายการบริจาค 20,000 รายการแรก และจำกัด K Point 1,000,000 คะแนน ตลอดระยะเวลาของแคมเปญตามข้อมูลของกสิกรไทย
 • ผู้บริจาค 1 คน รับคะแนนสะสม K Point สูงสุดไม่เกิน 500 คะแนนต่อเดือน
 • จำกัดสิทธิ์รับ K Point เฉพาะผู้บริจาคที่บริจาคเงินผ่าน K PLUS ให้กับหน่วยรับบริจาคที่สมัครใช้บริการ e-Donation ผ่านกสิกรไทยเท่านั้น
 • กรณีกสิกรไทยโอนคะแนนสะสม K Point ให้ผู้บริจาครายใดไม่ได้ โดยไม่ใช่ความผิดของกสิกรไทย ถือว่าผู้บริจาคนั้นสละสิทธิรับคะแนนสะสม K Point
 • คะแนนสะสม K Point ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นใด้ (เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม K Point)
 • กสิกรไทยสงวนสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแคมเปญตามที่กสิกรไทยพิจารณาเห็นสมควร
 • รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่กสิกรไทยกำหนด หากมีข้อพิพาทใดๆ ในการชี้ขาดข้อพิพาทนั้นถือคำตัดสินของกสิกรไทยเป็นที่สิ้นสุด

หน่วยบริจาค e-donation สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KBIZ Contact Center : 02 8888822 กด 1 (เลือกภาษาไทย) กด 3 (ร้านค้ารับบัตร) กด 0

ผู้บริจาคที่ใช้แอปพลิเคชั่น K PLUS สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center : 02 8888888

คำถามที่พบบ่อย

e-Donation คืออะไร ?

e-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้น เพื่อใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณสุขอื่นๆ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ผู้บริจาคที่ชำระ “ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation” ต่างธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

ไม่มีค่าธรรมเนียมบริจาค เมื่อใช้ K PLUS หรือ ใช้ Mobile Banking บริจาคได้ทุกธนาคารที่รองรับ QR e-Donation หรือ e-Wallet ในประเทศไทย

กรณีผู้บริจาคไปบริจาคให้กับหน่วยรับบริจาคที่ไม่อยู่โครงการ e-Donation และได้รับใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบกระดาษ จะยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

สำหรับการบริจาคในปี พ.ศ. 2564 ผู้บริจาคสามารถนำหลักฐานการบริจาคในรูปแบบกระดาษที่ออกโดยหน่วยรับบริจาค นำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ

ผู้บริจาคจะได้รับ K Point 50 คะแนนเมื่อบริจาคเป็นจำนวนเท่าไหร่ ?

เมื่อบริจาคด้วยการสแกน QR e-Donation ด้วยแอพ K Plus จำนวน 99 บาทขึ้นไป

ผู้บริจาคจะได้รับคะแนน K Point ภายในกี่วันทำการ?

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“กสิกรไทย”) จะโอนคะแนนสะสม K Point ในรายการที่มียอดเงินบริจาคตั้งแต่ 99 บาท ต่อรายการขึ้นไป ผ่านบริการ K PLUS ของกสิกรไทย ที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่กสิกรไทยได้ทำการสรุปรายการทุกสิ้น (“วันทำการ” หมายถึงวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์)

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่ไหน ?

โดยคลิ๊กปุ่ม “1. K Point 2.ดูรายละเอียดคะแนน 3.ดูประวัติคะแนน”

มีการกำหนดสิทธิ์ต่อผู้บริจาคตลอดระยะเวลาโครงการไหม?

สิทธิ์ผู้บริจาค 1 ท่านจะได้รับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 500 คะแนน ตลอดโครงการ

K Point 500 คะแนนที่ได้รับจากการบริจาคโครงการนี้ จะหมดอายุเมื่อใด?

คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากโครงการนี้มีกำหนดอายุการใช้คะแนน 2 ปี โดยคะแนนจะหมดอายุในเดือน ธันวาคม 2566

โครงการนี้มีการจำกัดสิทธิ์/จำนวนตลอดโครงการไหม?

จำกัดสิทธิ์ให้เฉพาะรายการบริจาค 20,000 รายการแรกเท่านั้น และจำกัด K Point 1,000,000 คะแนน ตลอดระยะเวลาของแคมเปญตามข้อมูลของกสิกรไทยเท่านั้น

ธนาคารจะสมทบเงินบริจาค 9 บาท ต่อรายการ ให้กับทางหน่วยรับบริจาคเมื่อไร ?

กสิกรไทยจะสมทบเงินบริจาคให้กับทางหน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการ ที่กสิกรไทยได้ตรวจสอบแล้วว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กสิกรไทยกำหนดดังกล่าว โดยกสิกรไทยจะบริจาคเงินสมทบดังกล่าวภายใน 45 วัน ภายหลังพ้นระยะเวลาของแคมเปญ โดยกสิกรไทยจะโอนเงินบริจาคสมทบดังกล่าวเข้าบัญชีที่เปิด e-Donation ของหน่วยรับบริจาคนั้นกับธนาคารกสิกรไทย

ยอดบริจาคที่หน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการจะได้รับเงินสบทบจากธนาคารเพิ่ม มีเงื่อนไขอย่างไร ?

กสิกรไทยจะสมทบเงินบริจาคจำนวน 9 บาท ต่อรายการ เฉพาะรายการที่มียอดเงินบริจาคตั้งแต่ 99 บาท ต่อรายการ ขึ้นไป ผ่านบริการ QR Payment e-Donation ที่เปิดบริการผ่านธนาคารกสิกรไทย ให้กับหน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการ จำกัดสิทธิ์เฉพาะรายการบริจาค 20,000 รายการแรกและนับสิทธิเฉพาะรายการบริจาคตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ยอดบริจาคที่หน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการจะได้รับเงินสบทบจากธนาคารเพิ่ม มีเงื่อนไขอย่างไร ?

กสิกรไทยจะสมทบเงินบริจาคจำนวน 9 บาท ต่อรายการ เฉพาะรายการที่มียอดเงินบริจาคตั้งแต่ 99 บาท ต่อรายการ ขึ้นไป ผ่านบริการ QR Payment e-Donation ที่เปิดบริการผ่านธนาคารกสิกรไทย ให้กับหน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการ จำกัดสิทธิ์เฉพาะรายการบริจาค 20,000 รายการแรกและนับสิทธิเฉพาะรายการบริจาคตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 “หน่วยรับบริจาคที่ร่วมรายการ” หมายถึง หน่วยรับบริจาคที่สมัครบริการ e-Donation กับกสิกรไทยเป็นครั้งแรกภายในปี พ.ศ. 2564

ประเภทการรับชำระของหน่วยรับบริจาคประเภท ศาสนสถาน ค่าเช่าวัตถุมงคล สามารถเข้าร่วม โครงการ e-Donation เพื่อขอลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจาก โครงการ e-Donation รองรับเจตนาของการบริจาคเงิน ถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัด มิใช้เจตนาของการซื้อขาย

สายด่วนตอบข้อสงสัย และกรณีหน่วยรับบริจาคมีปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบริการฯ สามารถติดต่อที่ใด ?

หน่วยรับบริจาค e-Donation สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KBIZ Contact Center : 02-888-8822 กด 1 (เลือกภาษาไทย) กด 3 (ร้านค้ารับบัตร) กด 0 ผู้บริจาคที่ใช้แอปพลิเคชั่น K PLUS สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center : 02-888-8888

บริการทุกระดับประทับใจ