Middle|Left Green

สินเชื่อหลังการส่งออกประเภทแพคกิ้งเครดิต ภายใต้การชำระเงินแบบ L/C, ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร

​​​​​เปลี่ยนเอกสารให้เป็นเงิน​​
เพิ่มสภาพคล่องหลังส่งออก

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดสินเชื่อ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

เปลี่ยนเอกสารส่งออก
เป็นเงินหมุนเวียน

ให้ธุรกิจส่งออกเติบโตอย่างมั่นคง วงเงินสูงสุด 90%
เพียงยื่นเอกสารตามกำหนดธนาคาร

หมายเหตุ:​

- เอกสารส่งออกที่นำมาเบิกใช้สินเชื่อต้องภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) หรือ ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)

​​- ​สัดส่วนการเบิกเงินกู้ คิดจากมูลค่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit), ตั๋วเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร (Bill for Collection)


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding

เงื่อนไขเอกสารส่งออกที่เบิกใช้สินเชื่อได้

 

เลตเตอร์ออฟเครดิต
แบบกำหนดเวลา (Usance Bill L/C)

 

ตั๋วเรียกเก็บเงิน
แบบกำหนดเวลา (Usance Bill B/C)


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ


รายละเอียดบริการ

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนหลังการส่งออกให้กับผู้ส่งออก ทั้งในรูปแบบเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ

ประเภทวงเงิน

สินเชื่อหลังการส่งออกระยะสั้นไม่เกิน 180 วัน ภายใต้เงื่อนไขเทอมการค้าแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) หรือตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ภายในเวลาที่เอกสารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย​

เป็นไปตาม ระเบียบของธนาคาร

วงเงินสินเชื่อ

ตามการพิจารณาของธนาคาร


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
  • เป็นผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
เอกสาร
  • ​ใบกำกับสินค้า (Invoice)
  • เอกสารในการขนส่งสินค้า
  • เลตเตอร์ออฟเครดิต (กรณีเป็นเทอมการชำระเงินแบบ L/C)
  • เอกสารส่งออกตาม B/C

Black
Middle|Left
Left
FAQ
40
Padding

คำถามที่พบบ่อย

วงเงินหมุนเวียนคืออะไร ?
​วงเงินหมุนเวียน คือ สินเชื่อระยะสั้นที่ธนาคารให้กับผู้ประกอบการก่อน โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องรอรับชำระเงินจากผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสั่งซื้อวัตถุดิบในคำสั่งซื้อถัดไป ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลังการส่งออกประเภทแพคกิ้งเครดิตภายใต้การชำระเงินแบบ L/C, ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Export Post - Shipment Packing Credit under L/C, B/C) จัดเป็นสินเชื่อหลังการส่งออกระยะสั้น โดยให้สินเชื่อบนเอกสารส่งออกประเภทเทอมการค้าแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) หรือตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection) ทำให้ผู้ส่งออกสามารถได้เงินไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ก่อน
แพคกิ้งเครดิตคืออะไร ?
​แพคกิ้งเครดิต คือ สินเชื่อที่มีเอกสารส่งออกเพื่อมาแสดงในการขอเบิกเงินกู้กับธนาคาร​ 

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left