Middle|Left Green

สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​มั่นใจได้กับผลการประหยัดพลังงาน พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

HtmlBlock
11
Padding
 
 

มั่นใจในผลการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นแหล่งที่มาในการชำระคืนสินเชื่อ

รับประกันผลการประหยัดพลังงานโดยบริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านพลังงาน (ESCO)

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
12
Padding
 
 

วงเงินสูงสุด 100%

รวมค่าบริการที่ปรึกษาและดำเนินการของบริษัทจัดการด้านพลังงาน

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ


รายละเอียดบริการ

โปรแกรมสินเชื่อที่สนับสนุนการลงทุนในโครงการจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้บริการจาก “บริษัทจัดการด้านพลังงาน”

ประเภทวงเงิน

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว
สินเชื่อลิสซิ่งเครื่องจักร

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ตามระยะเวลาคืนเงินของการลงทุน

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

หลักประกัน

ตามนโยบายของธนาคาร

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
  • เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ค่าเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า) มากกว่า 500,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  • เป็นโครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพที่มีการรับประกันผลการประหยัดพลังงาน หรือมีการรับประกันคุณภาพสินค้า
  • บริษัท ESCO / Supplier ที่เป็นผู้ดำเนินการโครงการ ต้องเป็น ESCO / Supplier ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร
  • โครงการและลูกค้าที่สามารถได้รับอนุมัติสินเชื่อ 100 % ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสาร
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน)
  • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
  • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
  • งบการเงินส่งสรรพากร (งบดุล งบกำไรขาดทุน) ปีล่าสุดและและย้อนหลังรวม 2 ปี และ / หรือ งบภายใน (ถ้ามี)
  • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือสำเนางบการเงินของนิติบุคคลย้อนหลัง 3 ปี
  • เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน (ทางบริษัท ESCO เป็นผู้จัดทำ)
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

บริษัท ESCO คืออะไร ?

บริษัท ESCO หรือบริษัทจัดการพลังงาน คือผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการประหยัดพลังงาน ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ออกแบบ รวมถึงดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานให้กับสถานประกอบการ นอกจากนี้ ESCO ยังมีบทบาทในการรับประกันผลประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการด้วย

ถ้าผลการประหยัดไฟไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จะมีผู้รับผิดชอบอย่างไร ?

หากผลการประหยัดไฟไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ESCO จะต้องเข้าไปทำการวัดผลและตรวจสอบหาสาเหตุและทำการแก้ไขให้ทันท่วงที หากไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ESCO ต้องรับผิดชอบในการชดเชยส่วนขาดของการรับประกันผลประหยัดให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่ากระแสเงินสดในการชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคารจะไม่ได้รับผลกระทบ

ประเภทของสถานประกอบการหรือธุรกิจที่เหมาะสมในการเข้าโปรแกรมสินเชื่อนี้ ?

เป็นสถานประกอบการทั้งที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารประเภทอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูง ทั้งนี้สามารถครอบคลุมได้ในหลาย ๆ ธุรกิจ

จะได้วงเงินกู้ 100% เหมือนกันทุกธุรกิจไหม ?

ธนาคารสามารถให้วงเงินกู้ได้ 100% ของการลงทุนโดยไม่จำกัดประเภทธุรกิจ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของธนาคารเป็นกรณีไป

Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left