ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5

ชำระเบี้ยสั้น
รับบำนาญยาว หักภาษีได้

ประกันชีวิตที่ชำระเบี้ยประกันระยะสั้น แต่คุ้มครองระยะยาว พร้อมสิทธิหักลดหย่อนภาษี


InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดประกัน

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

ผลประโยชน์

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding

ความคุ้มครอง

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 

ชำระบี้ย 5 ปี
คุ้มครองยาว​ถึงอายุ 85 ปี

 

รับเงินบำนาญ 20%​ ทุกปี

ตั้งแต่อายุครบ 55 - 85 ปี

 

หักลดหย่อนภาษีได้

รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

หมายเหตุ: ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิต​

 • สำหรับเบี้ยประกันชีวิต ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องเสียภาษีในแต่ละปีแต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ทั้งนี้รวมกันใช้สิทธิได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดประกัน

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 85 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปีเท่านั้น

 

อายุที่รับประกันภัย

20 - 50 ปี

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

50,000 บาท

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

ผลประโยชน์

 
 
​​

หมายเหตุ

*​เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

**​​​เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาขึ้นอยู่กับปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิตBlack
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding
ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่

 • ​ตั้งแต่อายุครบ 55 - 85 ปี รับเงินบำนาญจ่ายคืนทุกปี ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • ผลประโยชน์ตลอดสัญญารวมทั้งสิ้น 620% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 • คุ้มครองการเสียชีวิต (ก่อนรับเงินบำนาญ และหลังรับเงินบำนาญ)

  ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ

  • ปีที่ 1 : 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นสัญญา
  • ปีที่ 2 : 250% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นสัญญา
  • ปีที่ 3 : 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นสัญญา
  • ปีที่ 4 : 350% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นสัญญา
  • ปีที่ 5 - ก่อนครบอายุ 55 ปี : 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นสัญญา

  ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหลังรับเงินบำนาญ

  • ปีที่ครบอายุ 55 - 85 ปี : เบี้ยประกันภัยสะสมที่ชำระไว้แล้วหักด้วยเงินบำนาญสะสมที่ได้รับไปแล้ว
  ​​

  ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม

  • ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย หากผู้เอาประภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย)
  • สามารถซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมได้ เช่น ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เป็นต้น
  • ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ
ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ

 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.2551(ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท) และ ฉบับที่ 194 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ.2554 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท)
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
60
Padding

คำถามที่พบบ่อย​

คุณสมบัติผู้เอาประกันมีอะไรบ้าง ?

อายุ 20 - 50 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

เอกสารประกอบการสมัครมีอะไรบ้าง ?
 • ใบคำขอเอาประกันภัยที่กรอกถูกต้องและครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์
 • ผลตรวจสุขภาพและเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
​​​​​ ​
​​ ​ ​​
ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5 ​ต้องผ่านการตรวจสุขภาพทุกคนหรือไม่ ?

ไม่จำเป็น หากคุณมีสุขภาพสมบูรณ์ อายุอยู่ในช่วงตามเกณฑ์ และจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สมัครอยู่ภายในเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถที่จะขอเอาประกันแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพได้ ทั้งนี้การรับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ฯ

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งเบี้ยประกันต่อไปได้จะทำอย่างไร ?

เมื่อทำประกันชีวิตมาระยะเวลาหนึ่งแล้วไม่สามารถส่งเบี้ยประกันภัยต่อได้ จะมีแนวทางให้เลือก 3 แบบคือ

 1. เวนคืนกรมธรรม์
  กรณีนี้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดทันที มูลค่าเงินสดที่ได้รับคืนจะเป็นไปตามจำนวนที่ระบุในตารางเวนคืนเงินสดที่แนบ อยู่ท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
 2. ขอเปลี่ยนเป็นกรธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
  กรณีนี้ระยะเวลาความคุ้มครองจะเท่าเดิมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแต่จำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลง จำนวนเงินเอาประกันภัยใหม่จะเป็นไปตามจำนวนที่ระบุในตารางมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่แนบอยู่ท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
 3. ขอแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา
  กรณีนี้จำนวนเงินเอาประกันภัยจะเท่าเดิมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ระยะความคุ้มครองใหม่จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางมูลค่าขยายเวลาที่แนบอยู่ท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
​​
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding

​คู่มือในการซื้อประกันภัย​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left