​​​​​​​​​​
 
 

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4

ชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี
รับเงินจ่ายคืนทุก 2 ปีกรมธรรม์​

และรับเงินครบกำหนดสัญญา 100% เมื่ออายุครบ 80 ปี


None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 

ชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี
คุ้มครองยาวถึงอายุ 80 ปี

 

รับเงินจ่ายคืนทุก 2 ปีกรมธรรม์

รับเงินจ่ายคืน 2% ทุก 2 ปีกรมธรรม์
(ยกเว้นสิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญา)

 

หักลดหย่อนภาษีได้

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิต
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดประกัน

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุครบ 80 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

4 ปี

 

การชำระเบี้ยประกันภัย

ราย​ 3 เดือน, ราย​​ ​​6 เดือน, รายปี​

​​
 

อายุที่รับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

ผลประโยชน์

 

*ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา​


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding
ความคุ้มครอง
 • รับเงินจ่ายคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ทุก 2 ปีกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 2 เป็นต้นไป (ยกเว้นสิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญา)
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา เมื่ออายุครบ 80 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
 • คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาของแบบประกันภัยเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 พร้อมทั้งขยายความคุ้มครองจากการจลาจล*
 • ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร**

  *สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ แบบ ก และบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองจากการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา การจลาจล ฯลฯ

  **สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 20 – 59 ปี)

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ

 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.2551
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
60
Padding

คำถามที่พบบ่อย​

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 เป็นประกันชีวิตแบบใด ?

เป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพที่เน้นความคุ้มครองชีวิต โดยให้ความคุ้มครองนานถึงอายุครบ 80 ปี ชำระเบี้ยประกันสั้นเพียง 4 ปี

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 มีผลประโยชน์เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญาหรือไม่ อย่างไร ?

มีเงินจ่ายคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ทุก ๆ 2 ปีกรมธรรม์ (ยกเว้นสิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญา) และเมื่ออายุครบ 80 ปี รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาของประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 เป็นอย่างไร ?

คุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ตลอดระยะเวลาสัญญา​

ผลประโยชน์เงินจ่ายคืนระหว่างปี สามารถเลือกรับเงินจ่ายคืนโดยวิธีใดได้บ้าง ?

สามารถเลือกขอรับเป็นเงินสดหรือเช็คได้

เบี้ยประกันชีวิตของ​ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่ ?

สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 ​โดยบริษัทประกันจะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการชำระเบี้ยประกันภัยที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding

​คู่มือในการซื้อประกันภัย​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left