Middle|Left Green

สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน (Solar Rooftop)

​​​​​​​​​​​​ลดต้นทุนด้วยพลังงานสะอาด Solar Rooftop กู้ยืมได้ระยะยาว​

​​
HtmlBlock
11
Padding
 
 

ใช้พลังงานสะอาด
ได้ประโยชน์ x2

ลดต้นทุนธุรกิจ เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้รัฐบาล เสริมสภาพคล่องของสถานะการเงินและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวBlack
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 12 ปี

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 % ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการพร้อมค่าบริการที่ปรึกษา และดำเนินการของบริษัทผู้เชี่ยวชาญ 

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 
 

ไม่กวนเงินสดของธุรกิจ

รับประกันการประหยัดพลังงานจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน Solar Project ชำระคืนเงินกู้สบาย​ๆ ไม่รบกวนกระแสเงินสดของธุรกิจ


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ


ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุดไม่เกิน 12 ปี

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สถานะบริษัทและโครงการ

 • เป็นผู้ประกอบการประกอบธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี หรือบริษัทที่ทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการภาครัฐ ได้รับการรับซื้อไฟฟ้าในอัตราพิเศษสำหรับไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายตามโครงการฯ
 • เป็นโครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ที่มีการรับประกันผลการประหยัดพลังงานหรือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญ
 • เป็นโครงการลงทุนด้านพลังงาน Solar Cell ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าภายในธุรกิจ หรือเพื่อทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้กับโครงการภาครัฐฯ
 • เป็นโครงการที่มีการรับประกันผลการประหยัดพลังงาน หรือการผลิตไฟฟ้าจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคาร

สถานะผู้กู้

 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • ดำเนินธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน (บริษัทผู้เชี่ยวชาญฯ เป็นผู้จัดทำ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครใช้บริการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครใช้บริการ และ คู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้สมัครใช้บริการ และ คู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือ สัญญามัดจำ (ถ้ามี)

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • งบการเงินส่งสรรพากร (งบดุล งบกำไรขาดทุน) ปีล่าสุดและย้อนหลังรวม 2 ปี และ / หรือ งบภายใน (ถ้ามี)
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน (บริษัทผู้เชี่ยวชาญ ​ เป็นผู้จัดทำ)


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

Solar Rooftop คืออะไร ?

Solar Rooftop คือการติดตั้งแผงโซล่าเซลบนหลังคาอาคารโรงงานเพื่อการผลิตไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ทดแทนการซื้อไฟฟ้าจากผู้จ่ายไฟปกติ (กฟน กฟภ) หรือขายให้กับผู้รับซื้อไฟ้ฟ้าของภาครัฐ (กฟน กฟภ)

หากมีปัญหา เสียหรือซ่อม บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน Solar Project จะดูแลตลอดเลยหรือไม่ ?

ผู้ให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop จะมีการให้การรับประกันการทำงานของตัวแผง Solar และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ในระยะยาว ส่วนการดูแลบำรุงรักษาจะเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ให้บริการติดตั้งและลูกค้า

หากการผลิตกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้จะมีผู้รับผิดชอบหรือไม่อย่างไร ?

ผู้ให้บริการติดตั้งจะต้องหาสาเหตุของความบกพร่องและแก้ไขให้ทันท่วงที หากไม่สามารถแก้ไขได้และข้อบกพร่องไม่ได้เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือความผิดพลาดในการใช้งานของลูกค้า ผู้ให้บริการติดตั้งต้องชดเชยเป็นตัวเงินให้กับลูกค้าตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ากระแสเงินสดในการชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคารจะไม่ได้รับผลกระทบ

จำหน่ายไฟฟ้าให้รัฐบาลอย่างไร ?

ผู้ประกอบการจะต้องติดต่อเพื่อขอรับอนุญาตเพื่อทำสัญญาขายไฟให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (กฟภ กฟน) ทั้งนี้นโยบายของภาครัฐในเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชน (Power Purchase Agreement) จะยังมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกไปตามแต่ช่วงเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องติดตามข่าวสารและตรวจสอบข้อกำหนดการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาด้วยBlack
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left