Middle|Left Black

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

​​​​​​สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สมัครง่าย ​เอกสารน้อย รับเงินก้อนพร้อมใช้​​

ผ่อนสบาย เพียงมีเงินเดือนผ่านบัญชี 7,500 บ. ก็กู้ได้

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan สมัครง่าย เอกสารน้อย รับเงินก้อน

ผ่อนสบาย เงินเดือน 7,500 บ. ก็กู้ได้

​​
 

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

  • *กรอกเพื่อได้รับการตรวจสอบเพื่อยกเว้นเอกสารการสมัคร
  • สมัคร
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
Padding

​อัตราดอกเบี้ยแ​ละระยะเวลาผ่อนชำระ (แบบอัตราลดต้น ลดดอก)

วงเงินอนุ​มัติ

ระยะเวลา
ผ่อนชำระ (เดือน)

อัตราดอก​เบี้ย

ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย

ผู้มีรายได้ประจำ

เจ้าของกิจ​การ

ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป

12

ดอกเบี้ยพิเศษ 15%

ดอกเบี้ยพิเศษ 17%

20%

18, 24, 36, 48, 60

ดอกเบี้ยพิเศษ 16%

ดอกเบี้ยพิเศษ 18%

12, 18, 24, 36, 48, 60

ดอกเบี้ยปกติ 17%

ดอกเบี้ยปกติ​ ​19%​

80,000 - 240,000 บาท

12, 18, 24, 3​6, 48, 60

21%

22%

24%

20,001 - 80,000 บาท

12, 18, 24, 36, 48, 60

25% 

26%

26%

6,000 - 20,000 บาท

12, 18, 24

คลิกเพื่อเลื่อน
หมายเหตุ:
  • กรณีได้รับการอนุมัติวงเงิน 6,000 - 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63​


Black
Middle|Left
Left