จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน

​​​​​จรรยาบรรณฉบับนี้ ธนาคารได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของกรรมการและพนักงานของธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารที่ดีประกอบด้วยคณะกรรมการและพนักงานทุกคนซึ่งมีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณหลักที่ธนาคารมุ่งหวัง อันเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จ การสืบสานความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของธนาคาร จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราทุกคน ผู้มีหน้าที่ต้องดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณหลักที่ธนาคารมุ่งหวังในการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของเราทุกคน ดังเช่นที่ปรากฏไว้ในหลักการและระเบียบการปฏิบัติงานของธนาคาร

ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มข้นเพื่อให้ธนาคารสามารถดำรงความเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างสง่างาม ธนาคารไม่เพียงมุ่งหวังเฉพาะผลสำเร็จของกิจการเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงวิธีการที่จะยังผลแห่งความสำเร็จเหล่านั้นด้วย ธนาคารจะไม่ใช้วิธีการหรือกระทำกิจการใดที่มิชอบต่อกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ เพียงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ

เพื่อความชัดเจนและสะดวกสำหรับพนักงานในการทำความเข้าใจจรรยาบรรณฉบับนี้ จึงได้ใช้คำว่า “เรา” ให้มีความหมายรวมถึง กรรมการและพนักงานทุกคน และคำว่า “ธนาคาร” ให้หมายรวมถึง ธนาคารกสิกรไทยและการประกอบธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดอื่นๆ ภายใต้จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน