​​​​​​การรายงานการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน

​ ธนาคารจะปฏิบัติอย่างจริงจังต่อพนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณ หรือยินยอมให้มีการละเมิดจรรยาบรรณ และอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจมีโทษถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ธนาคารกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานต้องรายงานให้ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเมื่อเกิดการละเมิดหรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการละเมิดจรรยาบรรณฉบับนี้ และให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานรายงานการละเมิดจรรยาบรรณดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ​

ในปี 2563 มีการละเมิดจรรยาบรรณที่สำคัญรวม 29 เรื่อง ประกอบด้วย การประพฤติมิชอบ 21 เรื่อง การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร 7 เรื่อง และการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบ 1 เรื่อง ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจัดการเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมีการยกระดับระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง การทบทวนกระบวนการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การยกระดับการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าสำหรับธุรกรรมสำคัญ การตรวจติดตามธุรกรรมต้องสงสัยผ่านระบบซึ่งมีการพัฒนาให้ครอบคลุมความเสี่ยงรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารได้พิจารณาและดำเนินการลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามเกณฑ์ของธนาคาร โดยดำเนินการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หักค่าจ้างพนักงานจำนวน และลงโทษด้วยการเลิกจ้าง ตามแต่กรณี ​

ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันทางการค้าหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด​