​​​​นโยบายการสรรหากรรมการธนาคาร​​​​           

          ธนาคารให้ความสำคัญต่อกระบวนการสรรหากรรมการและหลักเกณฑ์ที่เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาว และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร​
          คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน มีหน้าที่ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รวมถึงรับการเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ หรือบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ตามมติที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  1. ​พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการสถาบันการเงิน ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของธนาคาร หรืออาจกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทำธุรกิจของธนาคาร
  2. พิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมทั้ง พิจารณาองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม คำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา​​
          ​ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการพิจารณาความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ อาทิ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ ฯลฯ 


ประเภท