นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน


ธนาคารมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตระหนักว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นความรับผิดชอบสำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และกิจการร่วมค้า จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากลที่สำคัญ อาทิ หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ หลักการด้านมนุษยธรรมและสิทธิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร


ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงการดำเนินงานของคู่ค้า และกิจการร่วมค้า ซึ่งหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชนรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ให้การปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งของประเทศไทยและระหว่างประเทศ​


การประเมินและจัดทำระเบียนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence)
ธนาคารกำหนดแนวทางการจัดการและกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน มาตรการป้องกันและมาตรการเยียวยากรณีเกิดผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน และจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง การทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้มีการอบรมและการสื่อความเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักการสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางการจัดการครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้


ลูกค้า
เงินกู้
ธนาคารกำหนดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาเครดิตและระบุไว้ในนโยบายเครดิตด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) โดยธุรกรรมกู้ยืมจะต้องไม่เชื่อมโยงกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การค้ามนุษย์ หรือการหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย หรือที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของแต่ละอุตสาหกรรม

การลงทุน
ธนาคารนำประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน ขั้นตอนการตัดสินใจและการสร้างพอร์ตในสินทรัพย์ทุกประเภท และกำหนดไว้ในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG)

การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ธนาคารกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกรอบการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมกระบวนการก่อนการขาย ระหว่างการขาย จนถึงการบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินครบถ้วน ถูกต้อง และได้รับการเสนอขายหรือให้บริการอย่างถูกต้องเป็นธรรม

การคุ้มครองข้อมูลลูกค้า
ธนาคารจัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลลูกค้า ระเบียบปฏิบัติงานการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ระเบียบปฏิบัติการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าต่อบุคคลและองค์กรภายนอก เพื่อให้มีการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า


พนักงาน
ธนาคารกำหนดเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน โดยสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสร้างความเข้าใจแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไป
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการจัดการความหลากหลายในองค์กร โดยปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง วิถีทางเพศ หรือความพิการ ห้ามการใช้แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย และยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน


คู่ค้า
ธนาคารสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และกระบวนการจัดซื้อจัดหาเป็นไปอย่างยั่งยืน ธนาคารได้กำหนดปัจจัยทางสังคมต่างๆ อาทิ การค้าที่เป็นธรรม สิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองแรงงาน เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า และระบุไว้ในสัญญา โดยคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆ ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ในกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งรวมถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนด้วย โดยประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ได้กำหนดให้คู่ค้าทั้งหมดต้องผ่านขั้นตอนการประเมินดังกล่าวอย่างครบถ้วน


กิจการร่วมค้า
ธนาคารสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมค้าให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากล และมีมาตรฐานการจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

  

การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนประเภท