​​​​​​​​​​​​​​​​​​​การบริหารควา​​มแตกต่างหลากหลาย​

เราเห็นคุณค่าในความแตกต่าง - สร้างความเท่าเทียม - เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ
ธนาคารกสิกรไทย เล็งเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับความหลากหลายในองค์กร โดยยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของพนักงานทุกกลุ่ม ทั้งในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา เชื้อชาติ และวัฒนธรรมที่อาจมีความแตกต่างกัน โดยเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันตลอดกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การว่าจ้าง การได้รับอนุญาตเพื่อทำงานในประเทศไทย รวมทั้งเงื่อนไขการทำงานและสวัสดิการต่างๆ ที่เน้นในเรื่องความเสมอภาคในสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน ของพนักงานทุกกลุ่ม ทุกระดับ ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือระดับใดระดับหนึ่งเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้ใช้จุดแข็งของตนเองอย่างเต็มที่ ในการสร้างสมดุลการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดพลังร่วมทั้งองค์กร นำไปสู่ประสิทธิผลในการทำงานสูงสุด เพื่อสร้างโอกาส ความสำเร็จ นวัตกรรมใหม่ๆ ความผูกพัน และความเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกันทั้งองค์กรและพนักงาน
การแบ่งประเภทตามเพศของพนักงานในแต่ละระดับ 2562

คน
ร้อยละ
จำนวนพนักงาน
20,407 100
ชาย
6,262
30.69
หญิง
14,14569.31
กลุ่มผู้บริหาร (ระดับ 1-3) 1,003 100
ชาย53853.64
หญิง
46546.36
แยกตามระดับ 20,407 100
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส/
รองกรรมการผู้จัดการ

21

ชาย
2095.24
หญิง
1
4.76
2. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 41
ชาย25
60.98
หญิง1639.02
3. กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง – ผู้บริหารฝ่าย หรือเทียบเท่า และผู้บริหารงาน 941
ชาย49352.39
หญิง44847.61
4. กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ – พนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส
​​​หรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่
19,404
ชาย5,72429.50
หญิง13,68070.50
ค่าตอบแทนของกลุ่มผู้บริหารในหน่วยงานที่สร้างรายได้ * 523 100
ชาย28855.07
หญิง
23544.93
​อัตราส่วนของผู้บริหารหญิงระดับกลางที่ก้าวหน้าสู่ผู้บริหารระดับสูง​
82
คลิกเพื่อเลื่อน
หมายเหตุ
* หน่วยงานที่สร้างรายได้ 6 สายงาน ได้แก่
  • สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท
  • สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ
  • สายงานบริหารกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล
  • สายงานผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน
  • สายงานผลิตภัณฑ์เครดิต
  • World Business Group
​​
การสำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กรแบ่งตามเพศ
เพศของพนักงานที่ตอบ
แบบสอบถาม
ร้อยละของพนักงานทั้งหมดระดับความผูกพันต่อองค์กร
ปี2562-25​63
ชาย100%75%
หญิง100%
คลิกเพื่อเลื่อน


ประเภท