​​​​​ข้อมูลภาษีเงินได้ข​องธนาคาร


(หน่วย : ล้านบาท)

  2561 2562 ค่าเฉลี่ย
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้54,603
53,750
ภาษีเงินได้10,395
10,309
อัตราภาษีที่แท้จริง19.0%19.2%19.1%
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 11,261
11,591
Cash Tax Rate20.6%21.6%21.1%
คลิกเพื่อเลื่อน
 

ธนาคารมีอัตราภาษีที่แท้จริงในปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 19.0% และ 19.2% ตามลำดับ เปรียบเทียบกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย ร้อยละ 20 ผลต่างส่วนใหญ่เกิดจาก

  1. เงินปันผลรับที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  2. มาตรการทางภาษีระยะสั้นเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมนโยบายของภาครัฐ โดยการให้สิทธิในการหักรายจ่ายได้เพิ่มจากจํานวนที่จ่ายจริง ในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
​​

ประเภท