16/10/2562

บริการออกหนังสือยืนยันยอดธนาคาร สำหรับผู้สอบบัญชี

- ผู้สอบบัญชีขอหนังสือยืนยันยอดธนาคารได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ​

1


สาขาเจ้าของบัญชีที่ใช้หักค่าธรรมเนียม ​

2
 


RM

จุดเด่น
  • ข้อมูลครบถ้วน และครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์
รายละเอียดการใช้บริการ
  • บริการออกหนังสือยืนยันยอดเงินฝาก และสินเชื่อให้ผู้สอบบัญชี
ช่องทางบริการ
  • ผู้สอบบัญชีขอหนังสือยืนยันยอดธนาคารได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ สาขาเจ้าของบัญชีที่ใช้ หักค่าธรรมเนียม RM
เงื่อนไขบริการ
​“แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร” ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้​
  • ชื่อนิติบุคคล และเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล
  • ชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมาย พร้อมที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร และหมายเลขโทรศัพท์ที่ธนาคารสามารถติดต่อได้ 
  • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อตัดค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อนิติบุคคลที่ขอออกหนังสือยืนยันยอดธนาคาร และเป็นบัญชีที่ Active
  • วันที่ที่ขอข้อมูล ต้องระบุ วัน เดือน ปี ของข้อมูลที่ต้องการให้ธนาคารยืนยันยอด
  • ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายของบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้ตัดค่าธรรมเนียม (สำหรับกรณีส่งใบคำขอผ่านสาขา) หรือผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (สำหรับกรณีส่งใบคำขอผ่านผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (RM))
ค่าธรรมเนียม
  • บัญชีละ 100 บาท

ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และเอกสารแนบได้ที่เว็ปไซด์สภาวิชาชีพบัญชี หรือคลิก http://www.tfac.or.th/

คำถามที่พบบ่อย

ธนาคารจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ หรือ email ?
ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารถึงลูกค้า ใช้ระยะเวลากี่วัน ?
เงื่อนไขการหักบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียม ?
ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ไหน ?