1/1/2565

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ประเภทต่าง ๆ ที่ธนาคารกำหนด เพื่อแบ่งเบาภาระในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยที่ลูกค้ายังสามารถใช้วงเงินบัตรที่เหลือได้ และจะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตกับธนาคาร ทั้งนี้ ลูกค้าต้องใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันในการเข้าร่วม ระยะเวลาการขอเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566

ข้อควรพิจารณาในการเข้าร่วมมาตรการ

 1. ต้องมีการจำนองหลักประกันที่เป็นประกันหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเดิม
 2. มีค่าใช้จ่ายในการจดจำนองและค่าอากรแสตมป์
 3. ต้องปิดบัตร หรือวงเงินสินเชื่อเดิม หรือถูกลดวงเงินบัตรเดิมลง
 4. มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร
 5. กรณีไม่สามารถชำระหนี้วงเงินสินเชื่อใหม่จากการรวมหนี้ได้ อาจถูกดำเนินการทางกฎหมายกับหลักประกันที่อยู่อาศัย
 6. ระยะเวลาในการผ่อนชำระยาวขึ้น

รายละเอียดมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการรวมหนี้

 • เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการรวมหนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับ ลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation)
 • ผู้ที่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ ได้แก่ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
 • กรณีสินเชื่อบ้านกสิกรไทยเป็นการกู้ร่วม สินเชื่อใหม่จากการรวมหนี้จะต้องเป็นการกู้ร่วมเช่นเดียวกัน
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 • วงเงินให้กู้สูงสุด (LTV) ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน (โดยใช้ราคาประเมินหลักประกันเดิม ไม่ต้องประเมินราคาหลักประกันใหม่)
 • ต้องลงนามสัญญาเงินกู้ และต้องนำหลักประกันของสินเชื่อบ้านไปจำนองเพิ่มเติม เต็มตามวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากการรวมหนี้ โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอากรแสตมป์, ค่าใช้จ่ายในการจดจำนอง
 • ในกรณีที่ลูกหนี้มีการผิดนัดชำระหนี้ภายหลังการรวมหนี้ จะมีดอกเบี้ย / ค่าปรับผิดนัดชำระหนี้ ตามเงื่อนไขของสินเชื่อมีหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร / ปรับลดวงเงิน ตามวงเงินรวมบัตรเครดิต / บัตรเงินด่วน / บัตรกดเงินสดคงเหลือ หลังจาการรวมหนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบ
 • ลูกหนี้สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการผ่าน LINE KBank Live ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว

ตัวอย่าง : ยอดผ่อนชำระรายเดือน, เงินต้นรวมดอกเบี้ยทั้งหมดตลอดการชำระหนี้, และระยะเวลาชำระหนี้ สำหรับลูกค้าที่ผ่อนชำระด้วยเงื่อนไขปกติก่อนเข้าร่วมมาตรการ และภายหลังการเข้าร่วมมาตรการ

คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการรวมหนี้

คำถามที่พบบ่อย

มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อย โดยวิธีการรวมหนี้ มีข้อดีอย่างไรและแตกต่างจากมาตรการเดิมอย่างไร
ถ้าเข้าร่วมโครงการแล้วจะยกเลิกได้หรือไม่
ถ้ายกเลิกบัตรเครดิตแล้วแต่ยังมียอดหนี้อยู่ สามารถเข้าร่วมมาตรการรวมหนี้ได้หรือไม่
กรณีที่บัตรเครดิต / บัตรเงินด่วน / สินเชื่อเงินด่วน ของลูกค้าเป็น NPL หรือมีวันค้างชำระ สามารถขอเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการรวมหนี้ได้หรือไม่
วงเงินสินเชื่อเดิมภายหลังการรวมหนี้ ต้องคงวงเงินบัตรไว้เท่าไร
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมมาตรการฯ ที่ต้องจดจำนองให้ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงิน หมายความว่า จะคิดจากยอดหนี้ใด
อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับ คิดอย่างไร
ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการรวมหนี้ จะจ่ายชำระมากกว่ายอดที่ธนาคารเรียกเก็บได้หรือไม่
บัตรเครดิต / บัตรเงินด่วน ที่เข้าร่วมมาตรการรวมหนี้ จะต้องยกเลิกบัตรหรือไม่
กรณีลูกค้ามีบัตรเครดิตหลายใบ จะต้องแปลงหนี้ทุกบัตรหรือสามารถเลือกแปลงหนี้บัตรบางใบได้หรือไม่
ผู้ถือบัตรเสริมเป็นผู้กู้สินเชื่อบ้านจะสามารถแปลงหนี้บัตรเสริมได้หรือไม่
กรณีสินเชื่อบ้านมีผู้กู้ร่วม 2 ท่าน สามารถแปลงหนี้บัตรเครดิตของผู้กู้ทั้ง 2 ท่าน หรือบัตรเครดิตของผู้กู้คนใดคนหนึ่งได้หรือไม่
ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าได้รับอนุมัติแปลงหนี้บัตรเครดิตและผลิตภัณฑ์อื่นที่ไปรวมกับสินเชื่อบ้าน
ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้จากช่องทางใด