Middle|Left Green

สินเชื่อ SME บัญชีเดียว

​​​​​​​​เลือกได้ตามความต้องการ

ผ่อนยาว วงเงินเยอะ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน


สำหรับนิติบุคคลที่ใช้เอกสารแสดงต่อกรมสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ​

HtmlBlock
11
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

ดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด


รูปแบบผ่อนยาว

​​

ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินกู้เบิก เกินบัญชี (OD)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 10 ปี
 • วงเงินอื่นๆ ตามธนาคารกำหนด

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 30 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

เริ่มต้น MRR-0.5%  ต่อปี

หลักประกัน

สถานประกอบการ

                                      

รูปแบบวงเงินเยอะ

ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินกู้เบิก เกินบัญชี (OD)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด ​7 ปี
 • วงเงินอื่นๆ ตามธนาคารกำหนด

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 3.33 เท่าของมูลค่าหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

เริ่มต้น MRR+0.5% ต่อปี​

หลักประกัน

 • สถานประกอบการ
 • ที่พักอาศัย
 • ที่ดินเปล่า
 • เงินฝากประจำ
 • พันธบัตร

ค่าธรรมเนียม

ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. ปีแรก, ปีที่ 2 และ 3 0.5% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป 1.5% ต่อปี

 


รูปแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ประเภทวงเงิน

วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด ​5 ปี

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

เริ่มต้น MRR+4.5% ต่อปี

หลักประกัน

ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน​
​บุคคลค้ำประกัน
บสย. ค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียม

ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. ปีแรก, ปีที่ 2 และ 3 0.5% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป 1.5% ต่อปี


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • นิติบุคคลที่มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสาร​

นิติบุคคล​

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • เจ้าของหลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • เจ้าของหลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน
  ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี) 
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)      
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของนิติบุคคล      
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)      
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี  
 • เอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่ใช้ยื่นกรมสรรพากร เช่น ภ.ง.ด. 50 ภ.พ. 30  
 • ​สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)      
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)      
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร      
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด  

                          Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้ากลุ่มใดที่สามารถสมัครวงเงินพิเศษเพื่อชำระภาษีได้ ?

ผู้ประกอบการ SME นิติบุคคล ที่ใช้เอกสารแสดงต่อกรมสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ และสมัครสินเชื่อ SME บัญชีเดียววงเงินหลักรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (ผ่อนยาว วงเงินเยอะ หรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน)

วัตถุประสงค์ของวงเงินพิเศษ คืออะไร ?

เพื่อนำไปชำระภาษีธุรกิจแก่กรมสรรพากร โดยต้องชำระผ่าน K-Cash Connect Plus หรือ K-Corporate Payment Card เท่านั้น

​​
อัตราดอกเบี้ยของวงเงินพิเศษเพื่อชำระภาษี คิดอย่างไร ?

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามสินเชื่อโครงการหลัก (ผ่อนยาว วงเงินเยอะ หรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) โดยอัตราต่ำสุดที่ MRR-1 สูงสุดไม่เกิน MRR+5

​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding
​​​

วงเงินพิเศษเพื่อชำระภาษี

ลูกค้าที่สมัครสิ​นเชื่อ SME บัญชีเดียวสามารถยื่นขอวงเงินพิเศษเพิ่ม เพื่อนำไปชำระภาษีแก่กรมสรรพากร โดยจะได้รับวงเงินเพิ่ม 10% ของวงเงินสินเชื่อหลักที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้จะต้องชำระภาษีผ่านช่องทาง K-Cash Connect Plus หรือ K-Corporate Payment Card (Tax Smart Card) เท่านั้น สิ้นสุดโครงการ 31 ธ.ค. 62

ประเภทวงเงิน

วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 5 ปี

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 3 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

เริ่มต้น MRR-1% ต่อปี

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกัน

ช่องทางการชำระภาษี

K-Cash Connect Plus
K-Corporate Payment Card (Tax Smart Card)​


​เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด​
​​
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​วงเงินพิเศษเพื่อชำระภาษี

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding

​รายละเอียดสินเชื่อ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding

​คำถามที่พบบ่อย

Black
Middle|Left
Left