ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525

ชำระเบี้ยประกันภัย​ 15 ปี
คุ้มครองชีวิต 25 ปี
รับเงินจ่ายคืนทุกปี

คุ้มครองชีวิตสูงสุด 125% (ตั้งแตปีกรมธรรม์ที่​​ 15 - 25)


HtmlBlock
11
Padding
 

ชำระเบี้ยประกันภัย​ 15 ปี
คุ้มครองยาว 25 ปี

 

รับเงินจ่ายคืนทุกปี

รับเงินจ่ายคืนปีละ 1% (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 24)​​

 

หักลดหย่อนภาษีได้

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิต


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดประกัน

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

25 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

15 ปี

 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายเดือน, ราย​ 3 เดือน, ราย​​ ​​6 เดือน, รายปี​

​​
 

อายุที่รับประกันภัย

1 เดือน - 70 ปี

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

ผลประโยชน์

 

*ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding
ความคุ้มครอง
 • สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1 - 24 รับเงินจ่ายคืนปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 25 รับเงินครบกำหนดสัญญา 126% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • ผลประโยชน์ตลอดสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
  • ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 12 : 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • ปีกรมธรรม์ที่ 13 : 105% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • ปีกรมธรรม์ที่ 14 : 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • ปีกรมธรรม์ที่ 15 - 25 : 125% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเ​พิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาของแบบประกันภัยเพื่อสะสมทรัพย์ 1525 พร้อมทั้งขยายความคุ้มครองจากการจลาจล*
 • ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร**
​ ​

*สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ แบบ ก และบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองจากการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา การจลาจล ฯลฯ

**​สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย (สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 20 - 59 ปี)

​​
ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ​

 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.2551
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
60
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ผลประโยชน์เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญาของประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525 เป็นอย่างไร ?

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 24 รับเงินจ่ายคืนปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ​เมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินครบสัญญา 126% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

เบี้ยประกันภัยรายปีของประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525 จ่ายรายปีเท่าไร ?

สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน - 70 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายปีดังนี้

 • เบี้ยประกันภัยรายปี 7,356 - 10,505 บาท (เพศชาย)
 • เบี้ยประกันภัยรายปี 7,291 - 9,356 บาท (เพศหญิง)
กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นใคร ?

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับผู้รับประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยได้ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิต ผู้รับประโยชน์ที่ระบุจะต้องมีความผูกพันกับผู้เอาประกันภัย หรือเป็นผู้สืบสายโลหิต เช่น บิดา มารดา และบุตร เป็นหลักสำคัญ หากเป็นบุคคลอื่นนอกจากนี้ จะต้องแสดงหลักฐานหรือแจ้งความผูกพันให้บริษัทประกันพิจารณา

เบี้ยประกันชีวิตของประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่ ?

สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 โดยบริษัทประกันจะออกหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานแสดงการชำระเบี้ยประกันภัยที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding

​คู่มือในการซื้อประกันภัย​

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
Black
Middle|Left
Left