Middle|Left White

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ออมเงินให้งอกเงย 

พร้อมรับดอกเบี้ยสูงรายเดือน​

 
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 
 
 

เงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน
​ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 200,000 บาท

 
 
 

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคุณโดยอัตโนมัติ


Black
Middle|Left
Left

​​​

เงื่อนไข

 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา วัด มูลนิธิ สภากาชาดไทย และลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารกสิกรไทยเป็นกรณีพิเศษ
 • จำนวนเงินที่รับฝากตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account) โดยหากในภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่ามีจำนวนเงินที่รับฝากต่อบัญชีย่อยใดไม่ถึง 200,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินของบัญชีย่อยที่ไม่ถึง 200,000 บาทนั้น เท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประจำ 3 เดือน ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝากของบัญชีย่อยนั้น ๆ
 • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อรับโอนดอกเบี้ย โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน
 • ผู้ฝากสามารถถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบระยะเวลาฝากได้ กรณีถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเงินฝากประจำจะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากตามปกติ
  • กรณีฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน: ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • กรณีฝากมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน: ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทบุคคลธรรมดา ณ วันที่นำฝาก และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวนร้อยละ 15
  • สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารได้แบ่งจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากไปแล้ว ถ้าผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะดำเนินการเรียกดอกเบี้ยที่จ่ายไปแล้วคืนตามสัดส่วนที่คำนวณจากยอดเงินต้นที่ผู้ฝากได้ถอนเงินออกจากบัญชี โดยธนาคารจะไม่คืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้นำส่งกรมสรรพากร
 • เมื่อครบกำหนดจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเข้าเงินฝากประจำ 3 เดือน

HtmlBlock
12
Padding

ใคร ๆ ก็เก็บเงินให้งอกเงยได้

 

บุคคลทั่วไป

 

วัด

 

มูลนิธิ

 

สภากาชาดไทย


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดบัญชี

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บัญชี
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 • ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุด
 • สามารถถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบระยะเวลาฝากได้
 • ต่ออายุเข้าเงินฝากประจำ 3 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • ไม่มีค่ารักษาบัญชี


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

การเปิดบัญชี

รายละเอียด
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาท
คุณสมบัติ
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • วัด มูลนิธิ สภากาชาดไทย และลูกค้าที่มีข้อตกลงกับธนาคารเป็นกรณีพิเศษ
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (Smart Card)
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง (เฉพาะกรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าที่ไม่มีชิป)
 • สูติบัตร (กรณีบิดามารดาต้องการเปิดบัญชีให้บุตร)

วัด

 • หนังสืออนุญาตให้สร้างวัดและตั้งวัด หรือหนังสือรับรองการสร้างวัดลงนามโดยเจ้าคณะตำบล หรือเจ้าคณะอำเภอ
 • หนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส
 • รายงานการประชุมของคณะกรรมการ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ โดยต้องมีการระบุรายละเอียด ดังนี้
  • มติให้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอน และเงื่อนไขในการเบิกถอน
  • เจ้าอาวาสเป็นผู้ลงนามในรายงานการประชุมหรือหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
 • กรณีที่มีการมอบอำนาจในการเบิกถอนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารแสดงตน ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีชิปการ์ดของเจ้าอาวาส หรือ หนังสือสุทธิและสำเนา ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีชิปการ์ด ผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอนทุกคน หรือ
 • กรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่เครื่อง Smart card reader ไม่สามารถอ่านได้ต้องใช้ ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน

มูลนิธิ

 • ใบสำคัญแสดงการจัดตั้งมูลนิธิ / ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม
 • ข้อบังคับมูลนิธิ / สมาคม
 • หนังสือหรือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ / สมาคม
 • รายงานการประชุมของคณะกรรมการ หรือหนังสือแสดงความประสงค์โดยต้องมีการระบุรายละเอียด ดังนี้
  • มติให้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอน และเงื่อนไขในการเบิกถอน
  • ผู้มีอำนาจลงนามของมูลนิธิ / สมาคม เป็นผู้ลงนามในรายงานการประชุมหรือหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
 • กรณีที่มีการมอบอำนาจในการเบิกถอน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารแสดงตนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีชิปการ์ดของผู้ที่มาเปิดบัญชีและผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอนทุกคน หรือ
 • กรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่เครื่อง Smart card reader ไม่สามารถอ่านได้ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร กรณีเป็นมูลนิธิ / สมาคม ที่ได้รับการยกเว้นภาษีอากร


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
40
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding

คำถามที่พบบ่อย

คำนวณดอกเบี้ยอย่างไร ?

คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณดังนี้
ดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x (อัตราดอกเบี้ย/100) x (ระยะเวลาที่ฝากจริง/365)​​

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากประจำเสียภาษีหรือไม่ ?

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประจำจะถูกหักภาษีในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมด

ถอนเงินก่อนครบกำหนดได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดฝากได้ โดยหาก

 • ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน: ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝากมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน: ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทบุคคลธรรมดา ณ วันที่นำฝาก และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวนร้อยละ 15
 • สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารได้แบ่งจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากไปแล้ว ถ้าผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะดำเนินการเรียกดอกเบี้ยที่จ่ายไปแล้วคืนตามสัดส่วนที่คำนวณจากยอดเงินต้นที่ผู้ฝากได้ถอนเงินออกจากบัญชี โดยธนาคารจะไม่คืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้นำส่งกรมสรรพากร

สมุดเงินฝากประจำสามารถปรับรายการเดินบัญชีได้ที่เครื่องปรับรายงานสมุดเงินฝากอัตโนมัติหรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถนำสมุดบัญชีเงินฝากประจำไปปรับรายการเดินบัญชีด้วยตัวเองได้ที่เครื่องปรับรายงานสมุดเงินฝากอัตโนมัติทุกสาขา


Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left