เงื่อนไขการถือบัตร

เงื่อนไขการถือบัตร

​​​​​​​รับประสบการณ์พิเศษด้วยอภิสิทธิ์เหนือระดับจากบริการ THE PREMIER
ตั้งแต่วันที่​ ​18 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

เงื่อนไขการสมัคร KBank THE PREMIER Card

ใช้ / มีผลิตภัณฑ์มูลค่า
 • เงินฝากประจำประเภท 6 เดือน ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
 • หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย
 • กองทุนรวมที่ระบุอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • กองทุน LTF/RMF
 • กองทุนตามที่ธนาคารกำหนด
ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป

(รหัสโครงการ 1671)


โครงการพิเศษ รับสิทธิ์สมัคร KBank THE PREMIER Card

ซื้อ / มีผลิตภัณฑ์ประเภทมูลค่า


ประกันชี​​วิต
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 60/5 หรือ​
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 85/5 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/19​​​ตั้งแต่ ​30​0,000 บาท ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 520
 • ​ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee
 • ​​ประกันชีวิตแบบลดหย่อนได้ A85/5

ตะกาฟุล​​

 • ตะกาฟุล สะสมทรัพย์ 1520
 • ตะกาฟุล คุ้มครองตลอดชีพ 95/20

(รหัสโครงการ 1672)


*หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจเปิดขายเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด หรือ มีโควต้าการขายจำกัด ทั้งนี้ขึ้นกับประกาศการขายของฝ่ายบริหารธุรกิจประกัน

**ธนาคารขอขอบคุณลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ ธนาคารขอมอบสิทธิพิเศษในการสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (KBank THE PREMIER Card) โดยการเข้าร่วมโครงการพิเศษผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตข้างต้น ถือเป็นโปรโมชั่นสำหรับการสมัครบัตร 1 รอบบัตร (เทียบเท่าอายุบัตร 3 ปี) เท่านั้น


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ตกลงและยอมรับว่า การที่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น (เงินฝากประจำ, กองทุนรวมที่ระบุอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย และ/หรือ กองทุน LTF/RMF และ/หรือ กองทุนตามที่ทางธนาคารกำหนด และ/หรือประกันชีวิต) เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เองทั้งสิ้น
 2. ผู้ซื้อที่มีสิทธิ์สมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ / บัญชีกองทุน / หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทยที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเวลาวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่มียอดอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
 3. ในกรณีสมัครโดยเข้าร่วมโครงการพิเศษ ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สามารถรวมเบี้ยประกันชีวิตต่างประเภทได้ และ จะต้องเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่อนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติจาก บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต​
 4. ในกรณีบัญชีเงินฝากประจำหรือกองทุนเป็นบัญชีร่วม สิทธิการสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยจะคำนวณจากยอดเงินฝากประจำ หรือ กองทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาโครงการ โดยทุก 2 ล้านบาท จะนำมาหารกับจำนวนผู้ถือบัญชีร่วม แล้วนับจำนวนเงินสุทธิมานับเป็นจำนวนเงินฝากและเงินลงทุนที่ลงทุน เช่น กรณีลูกค้ามีบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน เป็นบัญชีร่วม จำนวน 2 ล้านบาท มีผู้ถือบัญชีร่วม จำนวน 2 ราย จำนวนเงินสุทธิที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิการสมัครจะเท่ากับ 1 ล้านบาท

เงื่อนไขการต่ออายุ

 1. เงื่อนไขการต่ออายุบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (KBank THE PREMIER Card)

  1. 5.1 บัตรที่ได้รับการต่ออายุแล้วจะมีอายุ 3 ปี
  2. 5.2 ลูกค้าต้องมี
   • ยอดเงินฝาก และ/หรือ
   • เงินลงทุน (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) และ/หรือ
   • ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตเฉพาะกรมธรรม์ที่ยังคงมีการชำระเบี้ยอยู่ (โดยนับตามมูลค่าจริงที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันดังกล่าวแล้ว)
  3. นำมานับรวมกันให้ได้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันที่ธนาคารพิจารณาต่ออายุบัตร
  4. วิธีการคำนวณ
   ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิต = เบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตรายปี x จำนวนปีที่ชำระเบี้ยแล้ว ​

  5. หมายเหตุ  : กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดิมจะมีผลคุ้มครองลูกค้าต่อไป และ ลูกค้ายังคงต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิตฉบับเดิม


ข้อสงวนสิทธิ์

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติและต่ออายุบัตรเดอะพรีเมียร์ (KBank THE PREMIER Card) ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร และการอนุมัติบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่สถาบันการเงินเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น
 2. ในกรณีสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (KBank THE PREMIER Card) โดยเข้าร่วมโครงการพิเศษ ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) และผู้ซื้อประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิการถือบัตร เดอะพรีเมียร์ (KBank THE PREMIER Card) รวมถึงสิทธิประโยชน์จากการถือบัตร โดยธนาคารจะจัดส่งบัตรเครดิตประเภทอื่นเป็นการทดแทนตามจำนวนยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้

  ตัวอย่าง

  ยอดรวมเงินฝาก / เงินลงทุนประเภทบัตรทดแทน
  ไม่ถึง 2 ล้านบาทบัตร KBank PLATINUM
 3. สำหรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขของบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่คงสถานะการเป็นลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยเท่านั้น (มียอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุน และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตเฉพาะกรมธรรม์ที่ยังคงมีการชำระเบี้ยอยู่ (โดยนับตามมูลค่าจริงที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันดังกล่าวแล้ว) นำมานับรวมกันให้ได้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)
 4. ธนาคารกสิกรไทยทำหน้าที่เป็นนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต เลขที่ ช00024/2546 และผลิตภัณฑ์ประกันชิวิต รับประกันโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และ เงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง และ ควรศึกษา อ่าน และ ทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์ โดยเงื่อนไข หลักเกณฑ์การรับประกันเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ รายละเอียดของโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การใช้ผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลมูลค่ารวมไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนด

“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ THE PREMIER Contact Center 02-8888877