Banner Desktop Banner Mobile

แนะนำผลิตภัณฑ์ / โปรโมชั่น

รับฟรี ประกัน COVID -19 เพียงเปิดแจ้งเตือนยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต

Icon Calendarวันนี้ - 18 มกราคม 2564

จุดเด่นแผนประกันไวรัสโคโรนา

คุ้มครองยาวนาน 90 วัน

คุ้มครองยาว
นาน 90 วัน

วงเงินสูงสุด 100,000 บาท*

วงเงินสูงสุด
100,000 บาท*

คุ้มครองชดเชย รายได้ 1,000 บาท ต่อวัน

คุ้มครองชดเชย
รายได้ 1,000 บาท ต่อวัน

คุ้มครองชดเชยรายได้ สูงสุด 15 วัน

คุ้มครองชดเชย
รายได้ สูงสุด 15 วัน

รับสิทธิ์ง่ายๆ ฟรีทันที แค่ 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

มีบัตรเครดิต
ธนาคารกสิกร

line line
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

ลงทะเบียนผ่าน
LINE KBank Live
และเปิดบริการแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
ผ่านเมนู "ประกันโคโรนาไวรัส ฟรี"
สแกน QR Code ลงทะเบียน

line line
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อเปิดบริการแจ้งยอด
ใช้จ่ายบัตรเครดิตสำเร็จแล้ว

BG BG

สมัครด่วน!!
จำกัดจำนวน 100,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น

รอรับแจ้งผลการรับสิทธิ์ประกันผ่าน Kbank-live
ในวันที่ 21 ม.ค. 2564

สมัครทันที สมัครทันที
เงื่อนไขกิจกรรม
 • เป็นลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทย และลงทะเบียนผ่าน LINE KBank Live เพื่อเปิดบริการแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเป็นครั้งแรก ภายในวันที่ 12 ม.ค. 2564 – 18 ม.ค. 2564
 • ธนาคารจะส่งข้อความเพื่อแจ้งผลการรับสิทธิ์ประกันผ่าน LINE KBank Live ในวันที่ 21 ม.ค. 2564 ให้กับลูกค้าทุกท่านที่สมัครบริการแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตภายในช่วงเวลากิจกรรม
 • ลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทย 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไทย ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น และมีอายุระหว่าง 15 – 70 ปีบริบูรณ์
 • จำกัดจำนวน 100,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และการพิจารณาอนุมัติประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • ในการลงทะเบียนเข้าร่วมรับสิทธิ์ ลูกค้ายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลของท่านให้แก่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ได้แก่ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด เพื่อประโยชน์ในการรับประกันตามกิจกรรมนี้
 • ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะรับแผนประกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สามารถติดต่อเพื่อขอยกเลิกสิทธิ์ได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 ภายในวันที่ 18 ม.ค. 2564 หากในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกประกันหลังจากได้รับกรมธรรม์แล้ว ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อยกเลิกกรมธรรม์ได้ที่ Call Center บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766
 • ธนาคารกสิกรไทยสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยหากมีการแก้ไขจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง LINE KBank Live
 • ธนาคารกสิกรไทยเป็นนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีเงื่อนไขระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) : บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้นครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 • บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จะจ่ายผลประโยชน์กรณีดังกล่าวเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และถือว่าผลประโยชน์กรณีดังกล่าวสิ้นสุดลง
 • ลูกค้าจะต้องไม่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวเนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ณ วันที่ขอเอาประกันภัย และไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศไทยในระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ
 • ลูกค้าต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกักตัวเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมผ่านช่องทาง LINE KBank Live เลือก เมนู "ติดต่อสอบถาม" หรือ K-Contact Center: Icon Tel02-8888888Icon Tel 02-8888888 กด 857

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ Call Center บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 (กด 8)

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 90 วัน ตั้งแต่ 21 ม.ค. 2564 ถึง 20 เม.ย. 2564

ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง

จำนวนเงิน

 1. *คุ้มครองการเสียชีวิต จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
100,000 บาท
 1. ค่าชดเชยรายวัน ในฐานะผู้ป่วยใน จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพัก รักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งเพียงครั้งเดียว
1,000 บาท / วัน
 1. คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในปีแรกของกรมธรรม์ และการถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์)
1,000 บาท

ข้อยกเว้นความคุ้มครองการประกันชีวิตกลุ่ม

 • กรณีลูกค้าไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • กรณีลูกค้าฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เข้าร่วมการประกันภัย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • กรณีแจ้งอายุคลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้ลูกค้าได้รับการประกันภัยตามสัญญาประกันภัย โดยที่ความจริงแล้วผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ ในการประกันภัยหรือขาดคุณสมบัติที่จะเอาประกันภัยได้

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตประเภทบัตรเสริมสามารถรับสิทธิ์ในกิจกรรมนี้ได้หรือไม่?

ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตประเภทบัตรเสริมสามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมรับสิทธิ์ประกันในกิจกรรมนี้ได้ โดยลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทย 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทไหนบ้างที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ บัตรเครดิต อาทิ บัตร SME, บัตร Fleet card, และ Corporate Card สามารถรับสิทธิ์ได้หรือไม่?

กิจกรรมนี้จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น

ลูกค้าชาวต่างชาติสามารถรับสิทธิ์ได้หรือไม่?

โครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีหมายเลขบัตรประชาชนไทยเท่านั้น

วิธีการรับสิทธิ์ต้องทำอย่างไร?

ลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทยสามารถลงทะเบียนผ่าน LINE KBank Live เพื่อเปิดบริการแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ผ่านเมนู “ประกันโคโรนาไวรัส ฟรี” ภายในวันที่ 12 ม.ค. 2564 – 18 ม.ค. 2564 และ ธนาคารจะส่งข้อความเพื่อแจ้งผลการรับสิทธิ์ประกันผ่าน LINE KBank Live ในวันที่ 21 ม.ค. 2564 ให้กับลูกค้าทุกท่านที่สมัครบริการแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตภายในช่วงเวลาที่กำหนด

กรณีที่ผูกบัตรเครดิตและเปิดบริการแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตไว้แล้ว สามารถทำการเพิ่มบัตรเครดิตเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการนี้ได้หรือไม่?

กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เข้ามาเปิดบริการแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตครั้งแรกเท่านั้น

กรณีที่เคยผูกบัตรเครดิตและเปิดบริการแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตไว้แล้ว หากทำการปิดบริการและเปิดใหม่อีกครั้งในช่วงเวลากิจกรรรม จะสามารถรับสิทธิ์ได้หรือไม่?

กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เข้ามาเปิดบริการแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น

ธนาคารจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมลูกค้าจากการเปิดบริการแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตหรือไม่?

การเปิดรับบริการแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านช่องทาง LINE KBank Live เป็นบริการฟรี ทางธนาคารจะไม่มีการหักค่าธรรมเนียม จากบัญชีหรือบัตรใด ๆ ของลูกค้า

สามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว?

เมื่อทำรายการเปิดแจ้งยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสำเร็จ จะมีข้อความยืนยันแสดงผลบนหน้าจอว่าธนาคารได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว

จะทราบได้อย่างไรว่ามีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ครบ 100,000 รายแล้ว?

ธนาคารจะแจ้งผลการรับสิทธิ์ประกันให้กับลูกค้าทุกท่านที่ได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จในช่วงเวลากิจกรรม ผ่านทาง LINE KBank Live ในวันที่ 21 ม.ค. 2564

ธนาคารจะแจ้งผลการรับสิทธิ์ประกันให้กับลูกค้าอย่างไร?

ธนาคารจะแจ้งผลการรับสิทธิ์ประกันให้ลูกค้าผ่านทาง LINE KBank Live ในวันที่ 21 ม.ค. 2564

หากได้รับสิทธิ์ประกัน ธนาคารจะส่งเอกสารยืนยันความคุ้มครอง (กรมธรรม์) ให้ที่ช่องทางใด และภายในเวลากี่วันหลังจากที่ทราบผล?

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครอง และดาวน์โหลดกรมธรรม์ได้จากลิงก์ที่ธนาคารส่งผ่าน LINE KBank Live ในวันที่ 21 ม.ค. 2564

วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองนับอย่างไรและสิ้นสุดเมื่อไหร่?

ระยะเวลาคุ้มครองทั้งหมด 90 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2564 ถึง วันที่ 20 เม.ย. 2564 โดยมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) เป็นเวลา 14 วันตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เป็นผู้กำหนด

จะสามารถทำการระบุผู้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตได้อย่างไรและที่ช่องทางไหน?

ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ Call Center บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 (กด 8)

กรณีที่ต้องการยกเลิกการรับสิทธิ์ประกันก่อนทราบผล (ก่อนวันที่ 21 ม.ค. 64) ต้องทำอย่างไร?

กรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะรับแผนประกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สามารถติดต่อเพื่อขอยกเลิกสิทธิ์ได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 (กด 857) ภายในวันที่ 18 ม.ค. 2564

กรณีได้รับสิทธิ์ประกันแล้ว แต่ต้องการยกเลิกความคุ้มครอง ก่อน 90 วัน ต้องทำอย่างไร?

กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกประกันหลังจากได้รับกรมธรรม์แล้ว ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ที่ Call Center บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 (กด 8)

หากระยะเวลาคุ้มครองของประกันใกล้สิ้นสุดแล้ว ทางธนาคารจะมีการแจ้งเตือนหรือไม่ และแจ้งล่วงหน้ากี่วัน ผ่านช่องทางใด?

ลูกค้าสามารถตรวจสอบวันสิ้นสุดความคุ้มครองได้จากกรมธรรม์ที่ได้รับ

กรณีที่ต้องการจะใช้สิทธิ์เคลมประกัน ต้องทำอย่างไร?

ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้สิทธิ์เคลมประกันได้จากกรมธรรม์ที่ได้รับ หรือติดต่อได้ที่ Call Center บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 (กด 8)

เมื่อกรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครองตามกิจกรรมนี้ ธนาคารจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่?

กิจกรรมนี้เป็นสมนาคุณฟรีสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทย ดังนั้นจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากลูกค้า

หลังกรมธรรม์สิ้นสุดแล้ว หากต้องการต่อประกันสามารถทำได้หรือไม่ และจะต้องทำอย่างไร?

ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารและข้อเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคตได้ ผ่านช่องทาง LINE KBank Live

จะทราบได้อย่างไรว่าโครงการนี้ เป็นสื่อกิจกรรมของธนาคารจริง?

ลูกค้าสามารถศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่ ช่องทาง KBank LIVE (FB, Twitter, LINE) และจากทาง website ธนาคาร

จะทราบได้อย่างไรว่า LINE KBank Live ที่ส่งมาเป็นของธนาคารจริง?

ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จากหน้าคำว่า KBankLive จะมีสัญลักษณ์รูปดาวสีเขียวปรากฏ