/th/promotion/pages/debenture-irpc2.aspx

วันนี้ - 20 พ.ค. 2564

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564

 

จุดเด่น

 • IRPC เป็นบริษัทลูกของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียมครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายได้จึงมีความผันผวนน้อยกว่าผู้ผลิตที่ไม่ได้ผลิตแบบครบวงจร
 • จัดอยู่ในอันดับ 3 ของกำลังการกลั่นน้ำมันในประเทศโดยมีกำลังการผลิตรวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน
 • มีโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube Base Oil Group I) กำลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี และยางมะตอยขนาดกำลังการผลิต 600,000 ตันต่อปี ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุดภายในประเทศ
 • IRPC เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 17 ชุดตั้งแต่ปี 2550* และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
  *ข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้

 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 6,890 ล้านบาทภายในเดือนพฤษภาคม 2564
 2. เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป การชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และ/หรือ การขยายธุรกิจภายในปี 2564

คำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญ

 • IRPC อยู่ในธุรกิจปิโตรเลียมที่เป็นวงจรขึ้นลงและได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจของไทยและของโลกสูง และอาจยังได้รับผลกระทบจากการ ของโรค COVID -19
 • ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลงของหุ้นกู้และ/หรือระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้แตกต่างกัน โดยหุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่าอาจมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า
 

อันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัท และ หุ้นกู้

 

แนวโน้มเครดิต
“Stable”

 

ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต.
บังคับใช้ก่อนปี 2564

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2564
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

 

ช่องทางการจองซื้อ

 

หมายเหตุ : การจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ถึงเวลา 15.30 ของวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (จองซื้อได้ 24 ชม.) หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี

 1. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวและ
 2. ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น

ในกรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วโปรดดำเนินการจองซื้อ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่

69-Pricing : https://market.sec.or.th/public/ipos
/IPOSDE01.aspx?TransID=332777

Base Filing : https://market.sec.or.th/public/ipos
/IPOSDE01.aspx?TransID=300674

คำเตือน

ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

ใครซื้อหุ้นกู้นี้ได้บ้าง

บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่จะทำรายการจองซื้อ

จองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ชำระเงินอย่างไร

บุคคลที่จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจ่ายชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน K PLUS เท่านั้น (ต้องชำระภายใน 10 นาที ไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ) โดยสามารถชำระได้ 10 ล้านบาทต่อวัน หากต้องการจองซื้อมากกว่านี้ สามารถมาทำรายการในวันต่อไปในช่วงการจองซื้อ

ไม่ได้เป็นลูกค้าของ KBank ถ้าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ยังไม่ใช่ลูกค้า KBank สามารถเป็นลูกค้า KBank ได้โดยการเปิดบัญชี K-eSaving ที่ https://kbank.co/2AdhTHz และไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือ ตัวแทนธนาคาร โดยไม่ต้องไปสาขา (เช่น ถ้าเปิดบัญชีช่วง 20:00 ของวันที่ 1 ถึง 6:00 ของวันที่ 2 จะใช้ได้หลัง 6:00 ของวันที่ 2)

ผู้เยาว์ ซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

บุคคลที่จะจองซื้อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่จะทำรายการจองซื้อ

เมื่อจองซื้อหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอจัดสรรอีกหรือไม่

รายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ

วิธีการรับหลักทรัพย์สามารถเลือกรับได้กี่แบบ

สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี คือ

 1. รับเป็นใบหุ้นกู้
 2. รับเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
จะได้หุ้นกู้เมื่อใด
 1. รับเป็นใบหุ้นกู้ : นายทะเบียนจะจัดส่งใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
 2. รับเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า : นายทะเบียนจะฝากหุ้นกู้ให้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
หุ้นกู้ IRPC ที่เสนอขายครั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุกกี่เดือน และจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่

ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 20 พฤษภาคม และวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันครบกำหนดที่จะได้รับเงินต้นคืนของหุ้นกู้ IRPC ที่เสนอขายครั้งนี้ คือเมื่อใด

หุ้นกู้อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 20 พ.ค. 69

หุ้นกู้ IRPC ที่เสนอขายครั้งนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับใด

หุ้นกู้ IRPC มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 4 ทั้งนี้หุ้นกู้ทั่วไปโดยปกติระดับความเสี่ยงจะอยู่ที่ 2 - 4 จากความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ (ระดับความเสี่ยงตาม เกณฑ์ กลต. บังคับใช้ก่อนปี 2564)

สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

สามารถทำได้ โดยติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ลองหาผู้ซื้อให้ได้ (ธนาคาร/บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อาจไม่ได้รับซื้อไว้เอง) อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และอาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ

เมื่อครบกำหนดแล้วอยากถือต่อ สามารถขอต่ออายุได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่ KBank สามารถแนะนำโอกาสการลงทุนอื่นให้ได้

ใครคือนายทะเบียนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

นายทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-296-4788, 02-296-5715

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

K-Contact Center:
Icon Tel02-8888888 กด 819