/th/promotion/pages/debenture-true2.aspx

วันนี้ - 12 พ.ค. 2564

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564

​​

จุดเด่น

  • บริษัทฯ ถือหุ้นหลักโดยกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) ร้อยละ 49.99 และ China Mobile อีกกว่าร้อยละ 18
    ประกอบกับ China Mobile ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จะช่วยสนับสนุนบริษัทในด้านเทคโนโลยี 5G และอุปกรณ์สื่อสารได้*
  • บริษัทลูก ทรูมูฟ เอช ยังคงสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งโดยเป็นผู้ให้บริการสื่อสารแบบไร้สายขนาดใหญ่อันดับที่สองของประเทศ
    โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านรายได้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 31%**

*ข้อมูลจาก http://www3.truecorp.co.th/
**ข้อมูลจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด​

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปเพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง (เช่น หนี้เงินกู้ หรือหนี้จากการออก ตราสารหนี้) เพื่อใช้ในการลงทุนหรือเพื่อการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ และบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของผู้ออกหุ้นกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้

คำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทฯ ยังมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสูง และสามารถก่อภาระหนี้ใหม่ได้โดยไม่ถูกจำกัดโดยข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งยังคงมีผลขาดทุน จากการดำเนินงาน และมีข้อพิพาทหลายคดีที่ยังไม่สิ้นสุด จึงอาจมีความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริษัท ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ และไม่ผิดเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ์

 

อันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัท และ หุ้นกู้

 

แนวโน้มเครดิต
"Stable"

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้

 

ช่องทางการจองซื้อ ​

 
 

หมายเหตุ

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเวลา 15.30 ของวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (จองซื้อได้ 24 ชม.) หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี

  1. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวและ
  2. ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น

ในกรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วโปรดดำเนินการจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

K-Contact Center:
Icon Tel02-8888888 กด 819​

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่
Base Filing :
https://market.sec.or.th/public/ipos/
IPOSDE01.aspx?TransID=293413

69-Pricing :
https://market.sec.or.th/public/ipos/
IPOSDE01.aspx?TransID=300990

คำเตือน

ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

ใครซื้อหุ้นกู้นี้ได้บ้าง
จองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ชำระเงินอย่างไร
ไม่ได้เป็นลูกค้าของ KBank ถ้าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest ต้องทำอย่างไร
ผู้เยาว์ ซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่
เมื่อจองซื้อหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอจัดสรรอีกหรือไม่
วิธีการรับหลักทรัพย์สามารถเลือกรับได้กี่แบบ
หุ้นกู้ทรูที่เสนอขายครั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุกกี่เดือน และจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่
วันครบกำหนดที่จะได้รับเงินต้นคืนของหุ้นกู้ทรูที่เสนอขายครั้งนี้แต่ละรุ่น คือเมื่อใด
หุ้นกู้ทรูที่เสนอขายครั้งนี้แต่ละรุ่นมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับใด
สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่
เมื่อครบกำหนดแล้วอยากถือต่อ สามารถขอต่ออายุได้หรือไม่
ใครคือนายทะเบียนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้


​​​