ช็อปปิ้ง

Wonder Culture in Bali

วันนี้ - 31 ก.ค. 62

​​VIZ Midyear Promotion

 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ Card ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม
  โปรโมชั่น : Top Spender 5 ท่านแรก* รับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Wonder Culture in Bali 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พักระดับ 5 ดาว และอาหารสุดหรู (จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
  (เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป/ตลอดรายการ)

 2. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม
  โปรโมชั่น : Top Spender 5 ท่านแรก** รับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Wonder Culture in Bali 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พักระดับ 5 ดาว และอาหารสุดหรู (จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
  (เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป/ตลอดรายการ)

เงื่อนไข

  *สงวนสิทธิเฉพาะสมาชิก VIZ Card ที่มียอดใช้จ่ายและสะสมยอดซื้อสูงสุดผ่าน VIZ Card 3 ท่านแรก ที่ ไอคอนสยาม และ 2 ท่านแรกที่ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่, เงื่อนไขเป็นไปตามศูนย์การค้ากำหนด ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสื่อภายในศูนย์การค้า
  **สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 5 ท่านแรก โดยมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ภายใต้ชื่อสกุลและหมายเลขบัตรเดียวกัน ขั้นต่ำตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป/ตลอดรายการ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. 62 – 31 ก.ค. 62 เท่านั้น
 • ประกาศรายชื่อ Top Spenders ที่ VIZ Lounge ชั้น G สยามเซ็นเตอร์, ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ และ ONESIAM INFINITE LOUNGE ไอคอนสยาม ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • เนื่องจากรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นรายการจัดร่วมกับ VIZ Card ขอสงวนสิทธิ์กรณีผู้โชคดีเป็น 5 Top Spenders ของ VIZ Card ด้วย ผู้โชคดีต้องเลือกรับรางวันจากบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย หรือ VIZ Card อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • จำกัดการรับรางวัล 1 รางวัล/ท่าน (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) เท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถเลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับจดหมายแจ้งจากธนาคาร หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้มิสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิและธนาคารจะพิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับสำรองต่อไป
 • ธนาคารสงวนสิทธิมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่มีหนังสือเดินทาง ซึ่งมีอายุของหนังสือเดินทางคงเหลือมากกว่า 6 เดือนนับต่อเนื่องจากวันเดินทาง ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางตามวันและเวลาที่กำหนด (ช่วงเวลาเดินทาง ประมาณเดือน ตุลาคม 2562 ซึ่งธนาคารจะแจ้งวันเดินทางที่แน่นอนให้ทราบต่อไป) ทั้งนี้ ผู้ซึ่งได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเดินทาง และ/หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ด้วยตนเอง และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องร่วมเดินทางด้วย
 • ธนาคารสงวนสิทธิในการจับรางวัลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิสำรอง หากธนาคารตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องและ/หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 • ธนาคารสงวนสิทธิในการนำภาพถ่ายเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการรายการส่งเสริมการขายนี้ออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคารหรือบุคคลอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยภาพถ่ายดังกล่าวถือทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับรางวัล และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ www.kbankcard.com
 • กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับของรางวัล และ/หรือสิทธิลุ้นรับรางวัล และ/หรือสิทธิในการได้รับรางวัล คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด