/th/promotion/pages/debenture-siri4.aspx

วันนี้ - 26 ส.ค. 2564

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564

 

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เงื่อนไขการจัดจำหน่าย เป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

จุดเด่น

 • รายได้หลักกว่า 89% ของบริษัท คือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แบรนด์ที่หลากหลายและเป็นที่รู้จัก เช่น NARASIRI, BAAN SANSIRI,THE BASE, THE LINE,SETTHASIRI, TOWN AVENUE, SIRI SQUARE, DCONDO, 98 WRIELESS เป็นต้น
 • บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ ทั้งจากการให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างครบวงจร รวมถึงธุรกิจโรงแรมต่างๆ ภายใต้แบรนด์ดังนี้ PLUS+, ESCAPE, Sansiri Hotel Collection
 • บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากโครงการแนบราบและแนวสูงที่ 72% และ 28%* และมี Backlog ในอีก 3 ปีข้างหน้า สูงถึง 27,600 ล้านบาท
 • บริษัทฯ เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 34 ชุด ตั้งแต่ปี 2552**และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด

หมายเหตุ:

*ข้อมูลจาก www.sansiri.com ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
**ข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 (ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้เงินทุนหมุนเวียนของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวไปก่อน) และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

คำเตือนและความเสียงที่สำคัญ

 • บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นวงจรขึ้นลง และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และอาจยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง
 • บริษัทฯ มีการพึ่งพารายได้จากธุรกิจเพื่อขายที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงเป็นหลัก ทำให้ธุรกิจของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศได้ นอกจากนี้ธุรกิจของบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบจากการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการด้วย อาทิเช่น มาตรการ LTV มีผลทำให้การรับรู้รายได้ของบริษัทลดลง เป็นต้น
 

อันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัท และ หุ้นกู้

 

แนวโน้มเครดิต
“Stable”

 
 
 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

 

ช่องทางการจองซื้อ

 
 

หมายเหตุ : การจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest สามารถจองซื้อ
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ถึงเวลา 15.30 ของวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564
(จองซื้อได้ 24 ชม.) หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอรับจองซื้อที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารเฉพาะกรณี

 1. ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวและ
 2. ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศเท่านั้น

ในกรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วโปรดดำเนินการจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่

Base Filing : https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=317695
69-Pricing http://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=349138

หมายเหตุ​​

อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เงื่อนไขการจัดจำหน่าย เป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน

ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

K-Contact Center:
Icon Tel02-8888888 กด 819

คำถามที่พบบ่อย

ใครซื้อหุ้นกู้ SIRI ได้บ้าง

บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย (ผู้เยาว์ไม่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้) ผู้จองซื้อต้องมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่จะทำรายการจองซื้อ

ไม่ได้เป็นลูกค้าของ KBank ถ้าจองซื้อหุ้นกู้ SIRI ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ใช่ลูกค้า KBank สามารถเป็นลูกค้า KBank ได้โดยการเปิดบัญชี K-eSaving ที่ https://kbank.co/2AdhTHz และไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM โดยไม่ต้องไปสาขา (เช่น ถ้าเปิดบัญชีช่วง 20:00 ของวันที่ 1 ถึง 6:00 ของวันที่ 2 จะใช้ได้หลัง 6:00 ของวันที่ 2)

จองซื้อหุ้นกู้ SIRI ผ่าน ช่องทางออนไลน์ K-My Invest และ ชำระเงินผ่าน K PLUS มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

บุคคลที่จะจองซื้อหุ้นกู้ SIRI ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับการชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้จะต้องชำระผ่าน K-Plus เท่านั้น (ต้องชำระภายใน 10 นาที มิเช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ) โดยสามารถจองซื้อและชำระได้สูงสุด 10 ล้านบาทต่อวัน หากต้องการจองซื้อมากกว่านี้ สามารถมาทำรายการในวันต่อไปในช่วงการจองซื้อ

ผู้เยาว์ ซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ผู้เยาว์ไม่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ บุคคลที่จะจองซื้อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่จะทำรายการจองซื้อ

เมื่อจองซื้อหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอจัดสรร

รายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ไม่ต้องรอจัดสรรในภายหลัง

วิธีเลือกรับหลักทรัพย์ของหุ้นกู้ SIRI สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้กี่แบบ

สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี คือ

 1. รับเป็นใบ
 2. รับเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
จะได้ใบหุ้นกู้เมื่อใด
 1. รับเป็นใบหุ้นกู้ : นายทะเบียนจะจัดส่งใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
 2. รับเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า : นายทะเบียนจะฝากหุ้นกู้ให้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
หุ้นกู้ SIRI จ่ายดอกเบี้ยทุกกี่เดือน และจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่

ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุกๆ 3 เดือน ทุกวันที่ 27 กุมภาพันธ์ วันที่ 27 พฤษภาคม วันที่ 27 สิงหาคม และวันที่ 27 พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันครบกำหนดที่จะได้รับเงินต้นคืนของหุ้นกู้ คือเมื่อใด

หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

หุ้นกู้ SIRI มีความเสี่ยงที่ลำดับเท่าไหร่

หุ้นกู้ SIRI มีความเสี่ยงอยุ่ที่ระดับ 4 ทั้งนี้หุ้นกู้ทั่วไปโดยปกติระดับความเสี่ยงจะอยู่ที่ 2 - 4 จากความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ
*ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กลต. บังคับใช้ก่อนปี 2564*

สามารถขายหุ้นกู้ SIRI ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

สามารถทำได้ โดยติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้ลองหาผู้ซื้อให้ได้ (ธนาคาร/บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อาจไม่ได้รับซื้อไว้เอง) อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และอาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ

เมื่อครบกำหนดแล้วอยากถือต่อ สามารถขอต่ออายุได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่ KBank สามารถแนะนำโอกาสการลงทุนอื่นให้ได้

ใครคือนายทะเบียน

นายทะเบียน ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เบอร์โทร 02-128-2324, 02-128-2329