วันนี้ - 14 ก.ค. 2563

หุ้นกู้ True

สามารถจองซื้อผ่าน

สอบถามเพิ่มเติมที่ K-contact Center
02-8888888 กด 819

หมายเหตุ:

  • ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่
    https://market.sec.or.th/public/
    ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=298442

ลงทุน