Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน (ด้านสิ่งแวดล้อม​)​

​ ​
นโยบายการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน 2559
2560 2561 2562
2559-2563 2562-2566 เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
การปรับตัวและบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

-
 • ธนาคารวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศภายใต้สมมติฐานต่างๆ (Climate-Related Scenario Analysis) ที่มีผลต่อการดำเนินงานของธนาคารและการดำเนินงานของลูกค้าทั้งในรูปแบบการเงินและไม่ใช่การเงินและนำผลการประเมินมาจัดทำกลยุทธ์ ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
-
-
-
-
- - -
-​
การสนับสนุนทางการเงิน
แก่ธุรกิจที่เป็นมิตรและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทนโดยมีส่วนแบ่งการตลาดของกำลังการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 15 ของตลาดในประเทศตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย
 • การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทนโดยมีส่วนแบ่งการตลาดของกำลังการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 15 ของตลาดในประเทศ
  ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย
 • ส่วนแบ่งการตลาดด้านกำลังการผลิตพลังงานทดแทน (เมกะวัตต์) ร้อยละ 3.5
 • ส่วนแบ่งการตลาดด้านกำลังการผลิตพลังงานทดแทน (เมกะวัตต์) ร้อยละ 3.5
 • ส่วนแบ่งการตลาดด้านกำลังการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 14
 • ส่วนแบ่งการตลาดด้านกำลังการผลิต
  (เมกะวัตต์) ร้อยละ 14.2
 • การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทน
  โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของกำลัง
  การผลิต(เมกะวัตต์) ร้อยละ 14 ของตลาดในประเทศ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย
 • การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทนโดยมีส่วนแบ่งการตลาดของกำลังการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 13 ของตลาดในประเทศตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย
 • การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของกำลังการผลิต(เมกะวัตต์) ร้อยละ 15 ของตลาดในประเทศตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย
 • การสนับสนุนสินเชื่อพลังงานทดแทน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของกำลังการผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ 11.9 ของตลาดในประเทศ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย
 • การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมมีอัตราการขยายตัว 10 เท่า
  จาก​ปีฐาน 2558
 • ยอดรวมสินเชื่อภายใต้โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเติบโตเป็น 2 เท่าในปี 2566
  จากปีฐาน 2561
 • อัตราการขยายตัว 2.7 เท่าจากปีฐาน 2558
 • อัตราการขยายตัว 2.6 เท่าจากปีฐาน 2558
 • อัตราการขยายตัว 4.5 เท่า
  จากปีฐาน 2558
 • อัตราการขยายตัว 6.1 เท่า
  จากปีฐาน 2558
 • การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมมีอัตราการขยายตัว 6.4 เท่า
  จากปีฐาน 2558
 • การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมมีอัตราการขยายตัว 7.1 เท่า
  จากปีฐาน 2558
 • การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีอัตราการขยายตัว 1.3 เท่าจากปีฐาน 2561
 • การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมมีอัตราการขยายตัว 1.3 เท่าจากปีฐาน 2561
การดำเนินงานของธนาคารที่เป็นมิตรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 20 (เทียบกับปีฐาน 2558)
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 6.1 (เทียบกับปีฐาน 2561)
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 1 (เทียบกับปีฐาน 2555)
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 1 (เทียบกับปีฐาน 2555)
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 7 (เทียบกับปีฐาน 2555)
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 8 (เทียบกับปีฐาน 2555)
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 13 (เทียบกับปีฐาน 2555)
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 13.77 (เทียบกับปีฐาน 2555)
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 3 (เทียบกับปีฐาน 2561)
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 3.7 (เทียบกับปีฐาน 2561)
 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 15.7 (เทียบกับปีฐาน 2555)
คลิกและ​เลื่อน
​​​

​​

บริการทุกระดับประทับใจ