Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน (ด้านสังคม​)​

​ ​ ​
นโยบายก​าร​ดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน
2559 ​2560
2561
2562
2559-2563 2562-2566 เป้าหมาย
​ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ​ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
การดูแลและปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเป็นธรรม


 • ธนาคารได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • คะแนนความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 66
 • รางวัลยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจาก Brandon Hall Group
 • ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรงขึ้นสู่กระบวนการศาล
 • ธนาคารได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • คะแนนความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 66
 • ธนาคารได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • คะแนนความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 61
 • ธนาคารได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • คะแนนความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 66
 • ธนาคารได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • คะแนนความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 68
 • ธนาคารได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • คะแนนความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 66
 • ธนาคารได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • คะแนนความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 68
 • รางวัลยอดเยี่ยม ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจาก Brandon Hall Group
 • ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรงขึ้นสู่กระบวนการศาล
 • รางวัลยอดเยี่ยม ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจาก Brandon Hall Group
 • ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรงขึ้นสู่กระบวนการศาล
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร
 • รักษาอัตรา Human Capital Return on Investment (HCROI) อย่างน้อย 4.05 เท่า
 • รักษาอัตรา Human Capital Return on Investment (HCROI) ให้เท่ากับหรือ
  มากกว่า 4.05
 • อัตรา HCROI มากกว่าหรือเท่ากับ 4.05 เท่า
 • อัตรา HCROI อยู่ที่ 4.39 เท่า
 • อัตรา HCROI อย่างน้อย 4.05 เท่า
 • อัตรา HCROI อยู่ที่ 4.31 เท่า
 • รักษาอัตรา HCROI ให้เท่ากับหรือมากกว่า 4.05
 • อัตรา HCROI 4.15
 • การรักษา Human Capital Return on Investment (HCROI) ให้เท่ากับหรือมากกว่า 4.05
 • อัตรา Human Capital Return on Investment (HCROI) เท่ากับ 4.08
การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
 • อัตราการขาดงานลดลงร้อยละ 10 จากฐานอัตราการขาดงานที่ร้อยละ 0.63
 • อัตราการขาดงานของพนักงาน
  ไม่เกิน 1 วันต่อปี
 • อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
  อยู่ที่ร้อยละ 0%
 • อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
  อยู่ที่ร้อยละ 0%
 • อัตราการขาดงานอยู่ที่ร้อยละ 0.69
 • อัตราการขาดงานอยู่ที่ร้อยละ 0.74*

  * มีการระบาดของไข้หวัด
 • อัตราการขาดงานอยู่ที่ร้อยละ 0.69
 • อัตราการขาดงานอยู่ที่ร้อยละ 0.78
 • อัตราการขาดงานของพนักงานไม่เกิน 1 วันต่อปี
 • อัตราการขาดงานของพนักงานเท่ากับ
  0.83 วันต่อปี
การดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ
 • จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน
  การศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
 • จำนวนบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการ
  ทำกิจกรรมเพื่อสังคม 2,000,000 คน
 • จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
 • โครงการทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนจังหวัดน่าน: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 22
 • โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา: จำนวนครูผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 และจำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.5
 • จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน
  การศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
 • โครงการทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนจังหวัดน่าน: จำนวนผู้เข้าร่วม
  โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.57
  โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 43
 • จำนวนผู้ร่วมโครงการสนับสนุน
  การศึกษาต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
 • จำนวนผู้ร่วมโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.84*

  * อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ส่งผลให้จำนวนเด็กในระบบการศึกษาลดงลง 10-15% รวมทั้งมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น ทำให้เด็กมีทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อ
 • จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเพื่อสังคมของธนาคาร 250,000 คน
 • จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเพื่อ
  สังคมของธนาคาร 280,262 คน
 • จำนวนชั่วโมงจิตอาสาเพิ่มขึ้น และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ Corporate Citizenship Strategy
  (ชั่วโมงจิตอาสา 100,000 ชั่วโมง)
 • จำนวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน
  300,000 ชั่วโมง*

  *ธนาคารตั้งเป้าชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน
  ในปี 2562 จำนวน 200,000 ชั่วโมงต่อปี
  และปี 2563 - 2566 จำนวน 300,000 ชั่วโมงต่อปี
 • จำนวนชั่วโมงจิตอาสา 20,000 ชั่วโมง
 • จำนวนชั่วโมงจิตอาสา 42,223 ชั่วโมง
 • จำนวนชั่วโมงจิตอาสา 50,000 ชั่วโมง
 • จำนวนชั่วโมงจิตอาสา 66,182 ชั่วโมง
 • จำนวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน
  100,000 ชั่วโมง
 • จำนวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน
  137,209 ชั่วโมง
 • จำนวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน
  200,000 ชั่วโมง*

  *ธนาคารตั้งเป้าชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน
  ในปี 2562 จำนวน 200,000 ชั่วโมงต่อปี
  และปี 2563 - 2566 จำนวน 300,000 ชั่วโมงต่อปี
 • จำนวนชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน
  248,180 ชั่วโมง
คลิกและ​เลื่อน
​​

​​

บริการทุกระดับประทับใจ