จุดเด่นผลประกอบการ

​​​​​
​​​​​​​​​​รายการ
(งบการเงินรวม)
ไตรมาสแรก ปี 25632562​​25612560
​2​559
2558
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) :
สินทรัพย์รวม3,483,5273,293,8893,155,091 2,900,841
2,843,278​ 2,555,305
เงินฝาก​​
2,202,1122,072,0491,995,0011,878,672
1,794,835 1,705,379
เงินให้สินเชื่อ2,043,0932,001,9561,914,0721,802,783 1,697,581 1,609,887
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล33,779130,178123,922119,337 115,873 114,354
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย5,69727,49025,38425,176 26,195
29,341
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย7,37257,80356,94562,695
63,725
62,503
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย)  17,48172,72968,34866,372 63,854
66,656
กำไรก่อนสำรองหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และภาษี17,97387,76287,13590,484 89,548
80,859
กำไรสุทธิ6,58238,72738,45934,338 40,174
39,474
อัตราส่วนผลการดำเนินงาน (%) :
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)0.781.201.271.20 1.49
1.60
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) 6.489.9010.6110.24 13.23
14.54
ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) 3.53.33.43.4 3.5
3.7
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายมิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม (Efficiency Ratio)49.345.344.042.3 41.6
45.2
คุณภาพสินทรัพย์ (ล้านบาท):
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL gross)91,11384,03874,40069,674 65,087 49,490
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (NPL net)54,90255,68541,43138,570 33,553
24,586
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%)3.93.73.33.3 3.3
2.7
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%)2.42.51.91.9 1.7
1.4
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%)138.7148.6160.6148.5 130.9
130.0
เงินกองทุน** (%):
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น18.519.618.318.0 18.8
18.0
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 115.216.215.915.7 15.2
14.5

หมายเหตุ :

* รวมผลกระทบจากการปรับตัวเลขภาษีเงินได้ที่เกิดจากรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพียงครั้งเดียวในงบกำไรขาดทุนไตรมาส 4 ปี 2554 ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด และเนื่องจากเป็นการปรับรายการทางบัญชี จึงไม่มีรายการจ่ายจริงให้แก่กรมสรรพากร และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร และเงินกองทุนของธนาคารแต่อย่างใด

** อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป อัตราส่วนเงินกองทุนเป็นแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามการกำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

​​