คณะกรรมการธนาคาร

​​

นายบัณฑูร ล่ำซำ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มกราคม 2535

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Harvard University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • กรรมการ บริษัท พูคาเทรด จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พูคาฟาร์ม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออลพูคา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พูคาเรียลตี้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พูคาโก จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พูคาน่านฟ้าโฮเต็ล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สันติเกษตร จำกัด
 • ประธานกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 • กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
 • กรรมการ สภากาชาดไทย
 • กรรมการ มูลนิธิสายใจไทย
 • กรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
 • กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
 • ไวยาวัจกร วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดญาณสังวราราม

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

 • รองประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2561

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์) Rhode Island School of Design, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ไลท์ เรียลเอสเตท จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
 • ประธานมูลนิธิ ดร.กร - ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
 • นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
 • คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 • กรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
 • กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
 • ที่ปรึกษาประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางสาว​สุจิตพรรณ ล่ำซำ

 • รองประธานกรรมการ
 • สมาชิกคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 เมษายน 2541

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) (เศรษฐศาสตร์) Cambridge University, U.K.
 • ปริญญาโท (การจัดการ) Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และประธานคณะอำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะอำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด

นายปรีดี ดาวฉาย

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มีนาคม 2556

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (กฎหมาย) University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
 • เนติบัณฑิตไทย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
 • ประธานสมาคมธนาคารไทย
 • รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
 • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กรรมการ ASEAN Bankers Association
 • กรรมการ มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มีนาคม 2556

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Michign - Ann Arbor, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธาน KASIKORN BUSINESS-TECHNOLOGY GROUP
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มกราคม 2559

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงินและการลงทุน) The University of Texas at Austin, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • วุฒิบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

นายพิพิธ เอนกนิธิ

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • สมาชิกคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มกราคม 2560

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) FH Pforzheim, Germany
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Brighton, U.K.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด​
 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

นายพัชร สมะลาภา

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • สมาชิกคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2561

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)​
 • กรรมการ บริษัท ไทย อีสเทิร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 ตุลาคม 2558

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (เคมีอินทรีย์) University of Oxford, U.K.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ดร.อภิชัย จันทรเสน

 • กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย
 • กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2543

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (เกียรตินิยมดีมาก) (นิติศาสตร์) Paris University (Sorbonne), France
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Finance for Non-Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการ สภากาชาดไทย
 • ที่ปรึกษากฎหมาย มูลนิธิชัยพัฒนา

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

 • กรรมการ
 • กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

28 มิถุนายน 2550

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) Cambridge University, U.K.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท คลื่นปัญญา จำกัด
 • รองประธานคณะกรรมการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ผู้ช่วยประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

22 สิงหาคม 2555

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี (แพทยศาสตร์บัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิฟฟารีน บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ คลินิกเวชกรรม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แฮปปี้ กิฟ จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเครื่องสำอาง กระทรวงสาธารณสุข

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา

 • กรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2 ตุลาคม 2555

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (วิศวกรรมอุตสาหการ) Oregon State University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.จี.เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอเบล จำกัด
 • กรรมการ กลุ่มบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง
 • กรรมการ บริษัท คานะบานะ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สตอร์มเบรกเกอร์ เวนเจอร์ จำกัด
 • กรรมการ หอการค้าไทย
 • ที่ปรึกษา สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • สมาชิกคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • ​กรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด
 • กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

นายกลินท์ สารสิน

 • กรรมการ
 • กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Notre Dame, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
 • Director-Government Liaison and Public Affairs บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สารสิน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซีทราน พอร์ท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทบพัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน
 • นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • นายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย
 • กรรมการ มูลธินิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • กรรมการสรรหา คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • อนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) และหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการส่งเสริม SMEs และ Productivity (D2) ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์

 • กรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • สมาชิกคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2557

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Fort Hays Kansas State College, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ ​และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง
 • กรรมการจัดการทรัพย์สิน และประธานคณะอนุกรรมการกำกับกิจการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
 • กรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

นายชนินทธ์ โทณวณิก

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3 เมษายน 2560

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Boston University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc.
 • ประธานกรรมการ Dusit Hospitality Education Philippines, Inc.
 • ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เทวารัณย์ สปา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด
 • กรรมการ Dusit Overseas Company Limited
 • กรรมการ Dusit USA Management Inc.
 • กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited
 • กรรมการ DMS Property Investment Pvt. Ltd.
 • กรรมการ Dusit Colours Company Limited
 • กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ธนจิรัง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย
 • หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
 • อุปนายกสภาวิทยาลัยดุสิตธานี

นายวิบูลย์ คูสกุล

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2 เมษายน 2558

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ) Johns Hopkins University, U.S.A.
 • ปริญญาโท (รัฐศาสตร์-การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • กรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • กรรมการ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

 • กรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • สมาชิกคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

6 ตุลาคม 2558

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ) Northrop University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อาศัย โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • กรรมการ DMS Property Investment Private Limited
 • กรรมการ Dusit Overseas Company Limited
 • กรรมการ Dusit Colours Company Limited
 • กรรมการ Dusit Hospitality Education Philippines, Inc.
 • กรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc.
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต กูร์เมต์ จำกัด
 • กรรมการ LVM Holdings Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท ดุสิต ฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็บเพอคิวร์ เคเทอริ่ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
 • ​กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยดุสิตธานี
 • กรรมการอำนวยการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Member of the International Advisory Board, Ecole Hoteliere de Lausanne
 • อนุกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
 • อนุกรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

นายสาระ ล่ำซำ

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มกราคม 2559

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหาร) Boston University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่น
 • กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ​กรรมการ และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ ประธานคณะอำนวยการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ยุพงษ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ยุพยงค์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ Sovannaphum Life Assurance PLC.
 • กรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
 • นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย
 • ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
 • ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
ผลงานระหว่างดำรงตำแหน่งที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • เพิ่มส่วนแบ่งตลาดด้านเบี้ยประกันรับรวม จากอันดับ 6 ที่ร้อยละ 4.8 ในปี 2547 เป็นอันดับ 2 ที่ร้อยละ 13.6 ในปี 2555 และเป็นอันดับ 1 ด้านเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 18.6 ในปี 2556 ด้วยกลยุทธ์การมีช่องทางการขายที่หลากหลาย และกลยุทธ์การสร้างความเติบโตในระดับภูมิภาค
 • สร้างแบรนด์เมืองไทยประกันชีวิต ด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจประกัน
 • ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ต่อเนื่อง 9 ปี จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • ได้รับรางวัลนักการเงินดีเด่นแห่งปี 2556 จากวารสารการเงินธนาคาร

นางสาวเจนนิสา คูวินิชกุล

 • กรรมการ
 • สมาชิกคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประเภทกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2562

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Harvard University, U.S.A.
ตำแหน่งอื่น
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แคนดี้ เครป จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเอสเซ็นเชียล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมททา กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ธัญอารา จำกัด
​​
​​​