หุ้นทุน/ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

​ทุนจดทะเบียนบาท
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท30,486,146,970
รวมทุนจดทะเบียน30,486,146,970

ข้อมูลล่าสุด ณ เดือน เมษายน 2547

 

ทุนที่ออกและชำระแล้วบาท
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท23,932,601,930
รวมทุนที่ออกและชำระแล้ว23,932,601,930

ข้อมูลล่าสุด ณ เดือน มกราคม 2551