ข้อมูลธนาคารโดยย่อ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​ชื่อบริษัท

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

สำนักงานใหญ่

เลขที่ ​400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ​กรุงเทพมหานคร 10400

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

​ 

วันที่ก่อตั้ง

8 มิถุนายน 2488

เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2519

ข้อมูล ณ กันยายน 2564 (งบการเงินรวม)

สินทรัพย์รวม
4.030 ล้านล้านบาท

อันดับ 3 ด้วยสัดส่วนการตลาด** ร้อยละ 16.6

เงินให้สินเชื่อ*
2.444 ล้านล้านบาท

อันดับ 2 ด้วยสัดส่วนการตลาด** ร้อยละ 17.2

เงินฝาก
2.531 ล้านล้านบาท

อันดับ 3 ด้วยสัดส่วนการตลาด** ร้อยละ 17.0

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR)     18.82 % ***
​​กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) งวด 9 เดือนแรก
   8.39 %​
​​กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)​ งวด 9 เดือนแรก
0.98 %
จำนวนสาขา
                               857 

จำนวน E-Machine (ATM/RCM)

จำนวนผู้ใช้งาน K PLUS

                                                10,783

16.5 ล้าน

 
จำนวนพนักงาน               19,116 

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น ณ กันยายน 2564

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

KBANK, KBANK-F

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน​​ 3.02 หมื่นล้านบาท
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว 2.37 หมื่นล้านบาท

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว

2.4 พันล้านหุ้น

มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด
(Market Capitalization)
                                              3.16 แสนล้านบาท
อันดับ 2 ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย

ดาวน์โหลด Presentation - ข้อมูลธนาคารโดยย่อ​

หมายเหตุ :

* เงินให้สินเชื่อ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้หักรายได้รอตัดบัญชี

** อันดับสัดส่วนการตลาดของ สินทรัพย์รวม เงินให้สินเชื่อและเงินฝาก มาจากงบย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินรายเดือน (ธ.พ. 1.1) ของ 14 ธนาคารพาณิชย์ไทย

*** อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป อัตราส่วนเงินกองทุนเป็นแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามการกำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

​​