โครงสร้างผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​​​​รายชื่อผู้ถือหุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 10 รายแรก

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 


ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญที่ถือสัดส่วน (ร้อยละ)
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
541,795,436​
22.638
2
STATE STREET EUROPE LIMITED
207,566,590​ 8.673
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
143,480,638 5.995
4STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  87,990,808 3.677
5สำนักงานประกันสังคม
61,607,800                   2.574
6BNY MELLON NOMINEES LIMITED
54,850,142                  2.292
7THE BANK OF NEW YORK MELLON 44,202,528                  1.847
8GIC PRIVATE LIMITED
       40,722,900 1.702
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
39,064,584                1.632
10THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
29,011,400​ 1.212
 ผู้ถือหุ้นอื่น
1,142,967,367 47.758
 ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,393,260,193 100.000
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,221,041,351 51.020
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 1,172,218,842 48.980
​​