โครงสร้างผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​​​​​​​​รายชื่อผู้ถือหุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 10 รายแรก

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญที่ถือสัดส่วน (ร้อยละ)
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
473,920,129
 20.002​
2
STATE STREET EUROPE LIMITED
172,045,616 7.261
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
109,775,730 4.633
4สำนักงานประกันสังคม
94,321,000 3.981
5
THE BANK OF NEW YORK MELLON 
76,168,5193.215
6EAST FOURTEEN LIMITED JOHN HANCOCK FUNDS
30,798,055                  1.300
7
HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED
27,434,700                  1.158
8SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
       26,571,030 1.121
9
HSBC BANK PLC - SAUDI CENTRAL BANK SECURITIES ACCOUNT A 
23,610,753                0.997
10
BNY MELLON NOMINEES LIMITED
20,445,708 0.863
 ผู้ถือหุ้นอื่น
1,314,236,35355.469
 ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,369,327,593 100.000
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,489,298,175 62.857
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
880,029,41837.143
​​