โครงสร้างผู้ถือหุ้น

​​​​​​​​​​​​​​​​​​รายชื่อผู้ถือหุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 10 รายแรก

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 กันยายน 2564

ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญที่ถือสัดส่วน (ร้อยละ)
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
433,435,423
 18.294​
2
STATE STREET EUROPE LIMITED
173,157,647 7.308
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
106,986,273 4.515
4สำนักงานประกันสังคม
99,045,000 4.180
5
THE BANK OF NEW YORK MELLON 
75,711,4563.195
6STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
35,659,437                  1.505
7
HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED
27,958,700                  1.180
8BNY MELLON NOMINEES LIMITED
       24,846,299 1.049
9
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 
24,582,885                1.038
10
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
22,035,720 0.930
 ผู้ถือหุ้นอื่น
1,345,908,75356.806
 ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,369,327,593 100.000
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,506,890,365 63.600
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
862,437,22836.400​
​​